Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Undersøgelse af skolernes praksis for udskrivning af elever

  1. december 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Folketingets Ombudsmand har rettet henvendelse til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling på baggrund af en række sager fra frie skoler, hvor elever tilsyneladende er blevet udskrevet uden at blive inddraget før beslutningen.

  Henvendelsen omhandler de frie skoler og FN’s Børnekonventions krav om inddragelse af barnet ved beslutninger, der angår barnet. Danmarks Evaluerings Institut (EVA) gennemfører nu en undersøgelse af praksis for udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Udskrivning betegner i undersøgelsen de tilfælde, hvor skolerne opsiger samarbejdet med elever og forældre mod deres vilje.

  Hvordan er skolernes praksis?

  Undersøgelsen har til formål at belyse, hvilken praksis skolerne har i forbindelse med udskrivning af elever, herunder om de har kendskab til - og eventuelt anvender - de to publikationer som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) sammen med skoleforeningerne og Danske Skoleelever har udarbejdet, der skal hjælpe de frie skoler med at inddrage eleven, hvis der er tvivl om, hvorvidt eleven kan fortsætte med at gå på skolen. Læs publikationerne her:

  ”At lytte og inddrage - FN's børnekonvention og de frie skoler”

  Rettet mod bestyrelser, skoleledere og lærere på de frie skoler.

  ”Jeg har ret til at blive lyttet til - om dine rettigheder hvis du ikke mere må gå på skolen”

  Rettet mod elever på frie skoler og kan for eksempel bruges i forbindelse med undervisningen eller udleveres til større elever ved deres indmeldelse på skolen.

  Hvor mange udskrives - og hvorfor?

  Et andet formål med undersøgelsen er at kortlægge, hvor mange elever der udskrives fra skolerne samt hvilke årsager, der er til udskrivningerne.

  I Lov om frie grundskoler fremgår det, at skolerne ”frit afgør, hvilke elever de vil have på skolerne”. Det er af meget stor betydning for skolens og sektorens omdømme, at denne frihedsret ikke misbruges og altid kun benyttes efter grundig omtanke. Retten skal først og fremmest sikre, at skolerne optager elever og indleder samarbejde med forældre, der kan stå inde for de værdier, holdninger, traditioner og pædagogiske tankegange, som skolen står for.

  Danmarks Privatskoleforening rådgiver i ophør af samarbejde mellem skole og hjem. Det er vigtigt, at skolerne optræder så professionelt og kompetent som muligt. For at sikre gennemsigtighed og parternes retssikkerhed i processen, kan en række anbefalinger gives som vejledning til håndtering af en sag, der i værste tilfælde kan ende med en udmelding af eleven – evt. mod forældrenes ønske.

  Råd og vejledning til skolerne i forbindelse med ophør af samarbejdet mellem skole og hjem.

  Eleven skal inddrages før skolen træffer beslutning om at afbryde samarbejdet uanset baggrunden, dvs. også selvom beslutningen har noget med fx forældresamarbejdet eller manglende betaling af skolepenge at gøre. Inddragelse kan ske i form af en såkaldt ”inddragelsessamtale” eller gennem ”løbende dialog” i det daglige arbejde med eleven.

  Samtalen skal tilpasses situationen, elevens alder og modenhed. Det er vigtigt på den ene side at tage eleven alvorligt og på den anden side ikke overvurdere elevens overblik over situationen.

  EVA’s undersøgelse ved bestå af tre dele:

  • Forundersøgelse
  • Spørgeskemaundersøgelse til alle skoleledelser
  • Kvalitative interview med udvalgte skoleledere

  Kontakt Danmarks Privatskoleforening for flere informationer