Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny model for tilskud til specialundervisning er vedtaget

  20. maj 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Loven træder i kraft den 1. august 2015 og har virkning for fordeling af tilskud fra skoleåret 2016-17.

  Loven følger de anbefalinger og forståelser, som er fremkommet i det ministerielle udvalg, der med deltagelse af repræsentanter fra skoleforeningerne har forberedt og udformet forslaget.

  Det bemærkes, at alle skoleforeninger i enighed – og altså også Danmarks Privatskoleforening - uden forbehold har kunnet godtage forslagets indhold og udformning, der alt i alt efter vores opfattelse lægger op til en bedre udnyttelse af ressourcerne og bedre muligheder for at foranstalte den pædagogiske støtte, som den støtteberettigede på ethvert tidspunkt måtte have behov for. Der gives således den enkelte skole, som har kendskabet til de pågældende elever, en bedre adgang til at sammensætte støtten. Lovforslaget ændrer ikke på det forhold, at skolen – når PPR har konstateret et behov – er pligtige til at yde støtten.

  Læs loven her.

  Undervisningsministeriet skriver følgende i sin pressemeddelelse:

  Tidligere har frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler løbende skullet søge om tilskud til specialundervisning for hver enkelt elev med særlige behov. Det har givet en stor administrativ byrde for den enkelte skole, ligesom det har skabt en usikkerhed omkring, hvor mange penge skolerne kunne forvente at få i tilskud til undervisningen.

  Den nye lov om en taxameterbaseret model for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand skal forbedre skolernes mulighed for planlægning af skolens specialundervisningsaktiviteter.

  Loven betyder nemlig, at frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler fremover skal have et fast tilskud årligt til specialundervisning pr. elev (der modtager specialundervisningsstøtte. Red.). Det giver skolerne en større sikkerhed i forhold til deres årlige budget, da tilskuddet dermed baseres på kendte elevtal og ikke enkeltansøgninger. Modellen indebærer også en administrativ forenkling såvel for skolerne som for ministeriet, da skolerne fremover ikke skal indsende enkeltansøgninger til ministeriet, bortset fra ansøgninger om tilskud til hjælpemidler og personlig assistance.

  Den nye lov giver også hjemmel til et femårigt forsøg med at give eleverne på efterskoler og frie fagskoler med et samlet særligt undervisningstilbud mulighed for at nøjes med at gå til prøve i dansk og matematik. Dermed bliver det mere enkelt og mere smidigt for elever i et samlet særligt undervisningstilbud på efterskoler og frie fagskoler at komme ind på en erhvervsuddannelse. Samme adgang til at tilbyde enkeltfagsprøver i dansk og matematik indføres på frie fagskolers almene kurser.

  Med den nye lov forlænges og justeres den midlertidige tilskudsordning for inklusion på frie grundskoler for perioden fra den 1. august 2015 frem til og med den 31. december 2016, og hermed følges der op på finansloven for 2015, hvor forlængelsen og justeringen er indregnet.

  Loven træder i kraft den 1. august 2015 og har virkning for fordeling af tilskud fra skoleåret 2016-17.