Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Erklæring om at fremme ”Frihed og folkestyre”

  30. april 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • På et møde i Paris den 17. marts vedtog Undervisningsministrene i EU en erklæringen om fremme medborgerskab og fælles værdier som frihed, tolerance og ligestilling gennem uddannelse.

  Erklæringen opfordrer til en fælles indsats for at forebygge og bekæmpe marginalisering, intolerance, racisme og radikalisering og bevare lige muligheder for alle. Man ønsker at styrke elevernes personlige udvikling gennem uddannelse.

  Ministrene talte på mødet om at styrke det vigtige bidrag, som undervisning giver til personlig udvikling, om at sikre inkluderende undervisning for alle børn og unge og styrke lærere, så de er i stand til at tage aktivt stilling imod alle former for diskrimination og racisme. Betydningen af at forbedre de sociale, samfundsmæssige og interkulturelle kompetencer, kritisk tænkning og mediekundskab blev også understreget på mødet. Tilsvarende blev behovet for at fremme uddannelse af dårligt stillede børn og unge bragt på bane.

  Frihed og folkestyre på dagsordenen

  Det er altid en væsentlig målsætning for Danmarks Privatskoleforening at sætte ”frihed og folkestyre” på dagsordenen. Frie grundskoler skal i henhold til loven forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Danmarks Privatskoleforening vil over det næste år sætte øget fokus på dette krav.

  Børns meninger bygger ofte på de værdier, som de bevidst eller ubevidst har tilegnet sig. Gennem opvæksten skærper børn og unge deres opmærksomhed på, hvilke grundlæggende værdier vores samfund bygger på.

  Danmarks Privatskoleforening vil kaste lys over, hvordan privatskolerne bidrager til at forberede eleverne til frihed og folkestyre i selve undervisningen, i skolens øvrige aktiviteter og i skolens kontakt med den enkelte elev og klasse.

  Bevidstgørelse om egen praksis

  For mange privatskoler ligger ”frihed og folkestyre” som en implicit del af skolens værdier og hverdag.

  Det er et mål for Danmarks Privatskoleforening at inspirere skolerne til at være tydelige og beskrive deres praksis omkring opfyldelsen af ”Frihed og folkestyrekravet”.  Danmarks Privatskoleforening vil opfordre til en bevidstgørelse omkring skolernes arbejde med frihed og folkestyre ud fra flere indfaldsvinkler:

  •        Skolernes formulerede og udtrykte grundholdning
  •        Eleverne og elevinddragelsen
  •        Mål og intentioner med undervisningen
  •        Resultatet og udbyttet af undervisningen
  •        Skolens samlede virksomhed og kultur

  Frihedsret brugt med omtanke

  Eleverne og elevinddragelsen er allerede i spil. Der er i øjeblikket stor politisk bevågenhed omkring de frie grundskolers inddragelse af elever. Sikrer skolerne, at elevernes inddrages, når de skal?

  I Lov om frie grundskoler fremgår det, at skolerne ”frit afgør, hvilke elever de vil have på skolerne”.

  Det er af meget stor betydning for skolens og sektorens omdømme, at denne frihedsret ikke misbruges og altid kun benyttes efter grundig omtanke. Retten skal først og fremmest sikre, at skolerne optager elever og indleder samarbejde med forældre, der kan stå inde for de værdier, holdninger, traditioner og pædagogiske tankegange, som skolen står for.

  Danmark har i 1991 tiltrådt FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder. Efter FN's børnekonvention artikel 12 har et barn, altså en person under 18 år, ret til at give udtryk for sine egne synspunkter. Barnet har krav på, at dets synspunkter indgår i grundlaget for beslutninger, der vedrører barnet. Danmarks Privatskoleforening har i samarbejde med Undervisningsministeriet, de øvrige skoleforeninger og Danske Skoleelever udarbejdet to publikationer, der sætter fokus på, at eleven skal inddrages, før skolen træffer beslutning om udmeldelse af eleven.

  Skolens etik og processer

  For at sikre, at skolerne optræder så ordentligt og kompetent som muligt og for at sikre gennemsigtighed og parternes retssikkerhed i processen, kan en række anbefalinger gives som vejledning til håndtering af en sag, der i værste tilfælde kan ende med en udmelding af en elev. Danmarks Privatskoleforening har tidligere udsendt materiale til medlemsskolerne med anbefaling om at sikre, at skolens etik og processer er hensigtsmæssige og retsligt omhyggelige. Nu suppleres skolernes mulighed for information og vejledning om emnet af de to publikationer fra Undervisningsministeriet, hvor den ene henvender sig til skolernes ledelser og den anden til skolernes elever.

  Danmarks Privatskoleforening anbefaler skolerne at benytte materialerne som udgangspunkt for drøftelser om retningslinjer og politikker omkring elevinddragelse – på ledelsesniveau, og blandt lærerne med inddragelse af skolens elevråd/elever.

  Elevernes rettigheder

  Skolens elever har ret til at danne elevråd eller på anden demokratisk måde varetage deres fælles interesser vedrørende skolen. Og skolens leder er forpligtet til at opfordre dem hertil, hvis de ikke benytter denne ret. Skolens leder kan opfordre eleverne til at vælge en bestemt demokratisk måde, som stemmer overens med skolens overbevisning, men skal med passende mellemrum tage op med eleverne, hvilken demokratisk måde de ønsker.

  Danmarks Privatskoleforening vil i efteråret undersøge, hvordan skolerne arbejder med elevinddragelse og elevers rettigheder.

  Frihed!

  Privatskolerne er frie grundskoler, og friheden er en afgørende forudsætning for skolernes virksomhed. De tre grundpiller, som er afgørende for de frie skoleformer, er: Forældreretten (forældrenes ret til at bestemme, hvordan deres barn skal opdrages og undervises), mindretalsretten og skolefriheden.

  Hvad betyder det at være en fri grundskole? Et bud kunne være, at man udnytter retten til at være anderledes, samtidig med at man tilpasser sig omverdenens krav og forventninger. At fastholde frihedsgraderne for privatskolerne er væsentligere end alt andet. Især friheden til at tilrettelægge undervisningen ud fra egne principper. Men frihedens følgesvend er ansvarlighed. Ingen er fritaget fra at tage ansvar for egne handlinger. Dette beskriver meget godt de frie skolers vilkår.

  Enhver privatskole har frihed til at angribe sine opgaver kreativt, så længe det sker uden at bryde statens og samfundets tillid. Det er vores klare overbevisning, at privatskolerne arbejder på at opfylde fællesskabets og samfundets målsætninger, så længe de får spillerum til at løse opgaverne på deres måde, herunder opgaven med at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

  Danmarks Privatskoleforening vil i det kommende år opfordre til, at skolerne bliver tydeligere omkring denne praksis.