Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

National mærkedag for trivsel i skolen

  6. marts 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Skolernes Trivselsdag er en national mærkedag for trivsel i skolen. Skolernes Trivselsdag afholdes hvert år den første fredag i marts. 

  Skolerne bruger Skolernes Trivselsdag til at synliggøre deres trivselsarbejde og markere, at de arbejder aktivt for at forebygge og bekæmpe mobning blandt eleverne. Trivselsdagen giver fælles oplevelser og markerer samhørighed på skolen.

  Elevens top 10
  1. Mød mig med tillid.
  2. Mød mig med mange smil og skulderklap.
  3. Vær tydelig i krav til de opgaver, du vil have mig til at udføre.
  4. Lær mig, hvad jeg skal forlange af mig selv.
  5. Lær mig at løse og håndtere de konflikter, der naturligt opstår.
  6. Lad mig mødes med jævnaldrende i en verden af oplevelser.
  7. Vær engageret, for det smitter.
  8. Det er okay, at du siger det til mig, når jeg opfører mig på en uacceptabel måde. Jeg har brug for at lære og erfare, hvilke normer, der gælder i et fællesskab.
  9. Undersøg baggrunden for, hvorfor jeg gør, som jeg gør.
  10. Jeg vil gerne blive hørt og set.
  11. Jeg vil gerne være en del af noget større og høre til i et fællesskab.

   

  Fra "Værdierne gør forskellen", DP

  Fællesskabet og individet

  Privatskolernes fokus retter sig i høj grad mod det gunstige møde mellem fællesskabet og individet – vores skoler ønsker grundlæggende at være steder, hvor børn udvikler sig, udfordres og lærer - sammen.

  Der er ikke tale om fælleskab på bekostning af individet. Der skal være plads til alle og respekt for forskellighederne. Det giver trivsel. Trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og at føle, at man er noget værd – både i de andres og i egne øjne. Individet påvirker og er afhængig af fællesskabet og omvendt. Hvis en gruppe skal fungere som et fællesskab, skal der være nogle fælles retningslinjer og rammer, som alle accepterer. Eleverne skal lære at indgå kompromisser – tænker vi!

  Et individ kan kun være et individ, såfremt der findes fællesskaber, hvori individualiteten kan blomstre. Men man fødes ikke som individ med fuldt udviklet evne til at træffe valg og tage ansvar, man kan socialiseres til at blive det. Derfor ser vi kvaliteten af fællesskabet i vores skoleform som så afgørende for, hvordan individualiteten kultiveres hos de børn, der skal vokse op og i fremtiden tage vare på det store fællesskab.

  Trivsel og udfordringer

  Det er rigtigt, at der stilles krav til eleverne på privatskolerne, fordi der er brug for hver eneste af dem som værdifuld samfundsborger. Men kravene om at lære noget står i vores optik ikke i modsætning til lysten til at lære. Krav kan være stimulerende, og disciplin og fornøjelse kan gå hånd i hånd.

  Eleverne bliver dygtigere af at være engagerede og initiativrige i skolen. For os handler det ikke bare om at eleverne skal læse og regne. Det handler om, hvordan vi får eleverne til at opleve, at der er gode grunde til at lære at læse og regne, til at gøre sig umage, til at møde op i skolen og til at læse videre.

  Hvis eleverne trives, får de energi til at lære. Trivsel er også at møde passende modgang, at have noget at rive i og at være tvunget til at tænke ud af boksen i mødet med udfordringer. Trivsel er ikke henvist til at være noget sekundært i relation til læring.

  Motivation som drivkraft – anstrengelsens poesi

  Motivation er et begreb, som beskriver den drivkraft, der får mennesker til at handle, som de gør. Man oplever at have fremadrettet energi, en vis grad af frivillighed og ofte en oplevelse af mening ved at gøre det. Vores skolers forventninger og krav - i passende mængder - kan ses som udtryk for tillid til, at eleven kan noget. Dette medvirker til, at eleven opbygger selvtillid og motivation til at lære nyt.

  Det gælder om at skabe rammer, der både fysisk og psykisk skaber de bedste muligheder for at lære. Vi finder det grundlæggende vigtigt, at eleverne trives med hinanden, deres lærere og de faglige krav, de mødes med. I skolen skal eleverne udvikle sig selv og fællesskabet. Skolen ønsker at give eleven oplevelse af mening, fordi det signalerer, at eleven er betydningsfuld og ikke kan undværes i fællesskabet. Oplevelsen af at tilhøre og deltage i et fællesskab er med til at skabe en følelse af sammenhæng, der igen er med til at give børn en robusthed og evne til takling af de udfordringer, livet uvægerligt bringer med sig. Det er anstrengelsens poesi.


   

  Informationsmateriale om Trivsel:

  http://dcum.dk/love-regler-og-anvisninger/dcum-vejledning-trivsel-grundskolen

  http://dcum.dk/love-regler-og-anvisninger/dcum-vejledning-trivsel-ungdomsuddannelser