Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

​Frihed og folkestyre – Plads til forskellighed

  25. februar 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Lære sammen med andre – at ”være”, mens man ”lærer”

  Børns meninger bygger på de værdier, som de bevidst eller ubevidst har tilegnet sig. Gennem opvæksten skærper børn og unge deres opmærksomhed på, hvilke grundlæggende værdier vores samfund bygger på. Det er lovbestemt, at eleverne på en fri grundskole skal modtage en undervisning, der forbereder dem til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Skolerne skal udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

  Det er skolens opgave at få eleverne til at erfare, at demokrati er andet og mere end at give sin stemme ved valg og afstemninger. Skolen er på mange måder et spejl af samfundet - og i skolen lægger vi også kimen til, hvordan samfundet udvikler sig. På de frie skoler lægges der stor vægt på fællesskabet om skolens holdninger og værdier. Privatskolernes fokus retter sig i høj grad mod det gunstige møde mellem fællesskabet og individet – vores skoler ønsker grundlæggende at være steder, hvor børn udvikler sig, udfordres og lærer - sammen.

  ”Man skal gøre plads til hinanden, så alle kan være sammen. Og hvis nu der er nogen, der er anderledes, så kan de også være med”.
  Citat. Elev i 3. klasse

  Det gælder om at skabe rammer, der både fysisk og psykisk skaber de bedste muligheder for at lære. Vi finder det grundlæggende vigtigt, at eleverne trives med hinanden, deres lærere og de faglige krav, de mødes med. I skolen skal eleverne udvikle sig selv og fællesskabet. Skolen ønsker at give eleven oplevelse af mening, fordi det signalerer, at eleven er betydningsfuld og ikke kan undværes i fællesskabet. Oplevelsen af at tilhøre og deltage i et fællesskab er med til at skabe en følelse af sammenhæng, der igen er med til at give børn en robusthed og evne til takling af de udfordringer, livet uvægerligt bringer med sig.

  ”I begge mine klasser har der gennem de sidste år været et rødt A4 ark med 4 ord. Det er TOLERANCE, RESPEKT, OMSORG og MOD. En gang imellem taler vi om, hvad de enkelte begreber indeholder og står for. TOLERANCE skal give plads og veltilpashed i fællesskabet uanset evner, størrelse, alder eller køn. RESPEKT lærer alle at se muligheder i forskellighed frem for begrænsninger. Det indebærer også videndeling, sammen bliver vi dygtigere - og ingen taler dårligt om nogen! OMSORG er empati og blik for hinanden, men uden at besidde og omklamre. MOD er til at turde gå mod strømmen, turde sige fra og til på en ordentlig måde - Jeg betragter det røde ark som centralt i klassemiljøet”.
  Citat. Lærer på Skanderborg Realskole

  Udtrykket respekt indgår eksplicit i mange private skolers værdigrundlag. Respekten gælder imidlertid ikke alene friheds- og menneskerettigheder. Den gennemsyrer alle skolens relationer. Der skal være plads til alle.

  Respekt for andre og deres meninger udvikles. Eleverne lærer, at der i et demokrati er en indbygget sammenhæng mellem flertallets ret til at bestemme og en beskyttelse af mindretallet.

  Faglighed – Ligeværd – Trivsel – Dannelse – Engagement – Ytringsfrihed – Tolerance – Selvværd – Begejstring – Nysgerrighed
  Frederiksund Private Realskoles værdiord

  Eleverne vises, hvordan man opfører sig optimalt, så det er behageligt for alle at være sammen. Det gælder samarbejdsevne og samarbejdsvilje samt empati og indlevelsesevne. Samtidigt er undervisningen med til at udvikle og udfordre eleven til selvstændig stillingtagen, lydhørhed og kritisk sans. De skal lære at være i stand til at diskutere og argumentere for egne synspunkter.

  ”En god kammerat er en, der leger med alle og ikke holder nogen udenfor og er åben for at lære andre mennesker at kende og ikke dømme dem med det samme”.
  Citat. Elev i 3. klasse

  Undervisningen på vores skoler hviler på respekten for, at skolen er en del af et demokratisk samfund. Dens indhold og form må derfor på samme tid respektere de samfundsmæssigt fastsatte rammer og sikre eleverne kompetencer, som de kan bruge til glæde for både sig selv og omverdenen. Også i skolens og klassens interne relationer er respekt et fundamentalt begreb. Det er i hverdagen, den skal være mærkbar, fx ved at krav, arbejdsformer og opgaver afpasses efter den enkelte elevs forudsætninger, og ved at man i frikvarterer og andre situationer uden direkte voksenstyring viser respekt for hinanden.

  "Grundlovsdag"
  Hvert år på skolens fødselsdag, den 1. november, fejrer skolen foruden fødselsdag "Grundlovsdag". Alle skolens klasser og klasselærere opholder sig denne dag særskilt og opmærksomt ved skolens grundlov, der er udformet i et samarbejde med skolens elevråd:
  • Du skal passe på dine medmennesker – store som små
  • Du skal gribe ind ved mobning
  • Du skal respektere andre, som de er
  • Du skal behandle andre, som du selv gerne vil behandles
  • Du skal passe på skolens og andres ting

  Kilde: Elise Smiths Skoles hjemmeside.