Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Udsigt til nye regler om tilskud til specialundervisning

  28. januar 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Med et nyt lovforslag lægger Undervisningsministeren op til at ændre de nuværende regler om tilskud til specialundervisning. Hvis lovforslaget vedtages, vil reglerne træde i kraft med virkning for skoleåret 2016-2017.

  Lovforslaget følger de anbefalinger og forståelser, som er fremkommet i det ministerielle udvalg, der med deltagelse af repræsentanter fra skoleforeningerne har forberedt og udformet forslaget.

  Det bemærkes, at alle skoleforeninger i enighed – og altså også Danmarks Privatskoleforening - uden forbehold har kunnet godtage forslagets indhold og udformning, der alt i alt efter vores opfattelse lægger op til en bedre udnyttelse af ressourcerne og bedre muligheder for at foranstalte den pædagogiske støtte, som den støtteberettigede på ethvert tidspunkt måtte have behov for. Der gives således den enkelte skole, som har kendskabet til de pågældende elever, en bedre adgang til at sammensætte støtten. Lovforslaget ændrer ikke på det forhold, at skolen – når PPR har konstateret et behov – er pligtige til at yde støtten.

  For medlemsskolerne i Danmarks Privatskoleforening er de relevante punkter i lovforslaget:

  •          Nyt taxameterbaseret tilskud til specialundervisning
  •          Mulighed for særskilt tilskud til ”profilskoler”
  •          Forlængelse af den gældende tilskudsordning for inklusion

  Nærmere om lovforslagets indhold

  Taxameterordning: I det nye lovforslag indføres der et taxametertilskud til elever med behov for specialundervisning i stedet for det nuværende timebaserede tilskud.

  Ifølge lovforslaget skal skolen den 5. september have taget stilling til antallet af elever, for hvem der skal søges om tilskud til specialundervisning. På den baggrund skal skolen indhente den fornødne dokumentation (i form af skriftlige anbefalinger fra PPR samt en skriftlig plan for specialundervisningsindsatsen).

  Efter indsendelse af tilskudsanmodningen vil skolen i det efterfølgende kalenderår modtage tilskud som udgør en fast takst pr. elev. Man søger altså på baggrund af vurderinger/anbefalinger fra PPR, der er ”historiske”.

  Det er værd at bemærke, at taxametret udløses uanset, hvor mange støttetimer den enkelte elev har brug for.

  Forslaget opstiller desuden en række krav, som skal være opfyldt for at få tilskud - at skolen har mindst én eller flere specialundervisningslever i et samlet omfang på mindst 3 måneders skolegang i finansåret, at skolen løbende evaluerer den gennemførte specialundervisning samt at skolen i årsrapporten gør rede for anvendelsen af tilskuddet.

  Taxameterordningen foreslås udformet som en nedtrapningsmodel, hvor der gælder én takst for skolens første specialundervisningselev og to lavere takster for de efterfølgende specialundervisningselever. De specifikke takster er endnu ukendte og vil blive fastsat på de årlige finanslove.

  Profilskoler: Lovforslaget beskriver nye regler for såkaldte ”profilskoler” – dvs. skoler, der har en særlig specialundervisningsprofil. For disse skoler skal der være mulighed for at søge om et særligt tilskud fra staten til brug for specialundervisningen, forudsat at visse betingelser er opfyldt (vedtægtsbeslutning om skolens særlige profil, særlig kvalitetssikring af specialundervisningen og mindst 13 specialundervisningselever).

  Midlerne vil blive fordelt med et fast tilskud pr. undervisningselev fra og med skolens 13. undervisningselev. Som for taxameterordningen fastsættes de specifikke takster først i forbindelse med de årlige finanslove.

  Inklusionstilskud: Med lovforslaget forlænges den midlertidige ordning for inklusion på frie grundskoler endnu et år, dvs. frem til den 31. december 2016. Forlængelsen hænger sammen med, at der er aftalt en evaluering af den nugældende overgangsordning. Elevtilskuddet på 300 kr. pr. årselev fastholdes ligesom tilskuddet på 70.000 kr. pr. skole.

  Det videre forløb

  For god ordens skyld bemærkes, at lovforslaget endnu ikke er vedtaget og at der derfor stadig kan ske ændringer af det ovenfor beskrevne. Forslaget forventes fremsat i Folketinget ultimo februar 2015.

  Danmarks Privatskoleforening vil i den kommende tid følge op på lovforslagets videre behandling samt orientere herom.