Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Spørgsmål og svar vedr. prøverne

  29. april 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Hvornår afholdes folkeskolens afsluttende prøver?

  For folkeskolens afsluttende prøver betyder afslutningen af konflikten, at den skriftlige prøvetermin er flyttet til perioden den 13. til 23. maj 2013.

  Se bekendtgørelse nr. 412 af 26. april 2013 om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2011/2012, 2012/2013 og 2013/14 samt om begyndelsestidspunktet for elevernes sommerferie. 

  Den mundtlige prøvetermin er uændret den 3.-26. juni 2013.

  Er det – set i lyset af den netop afsluttede lockout – muligt at ændre beslutningen om valg af prøveform i dansk mundtlig fremstilling på 9. klassetrin og mundtlig matematik på 10. klassetrin?

  Skolens leder vil ved folkeskolens afsluttende prøver i prøveterminen maj–juni 2013 kunne ændre beslutning om brug af prøveform B for den mundtlige prøve i dansk på 9. klassetrin og den mundtlige prøve i 10. klasse matematik, så prøveform A benyttes i stedet.

  Skolelederen vil kunne beslutte, at omvalg af pædagogiske grunde alene gælder for visse elever. Ændring af prøveform vil skulle meddeles eleverne senest to uger før prøvens afholdelse.

  Fravigelse af bestemmelserne er fastsat ved § 3 og § 7 i bekendtgørelse nr. 410 af 26. april 2013 om visse forhold om folkeskolens afsluttende prøver samt om uddannelsesplaner som følge overenskomstmæssig lockout

  Hvad gør de lærere, som på grund af den netop afsluttede lockout har svært ved at nå at gøre deres opgivelser færdige, inden de skal sendes til censor?

  Skolerne er i prøveterminen maj-juni 2013 fritaget fra kravet til, hvordan en normalside opgøres. Skolelederen kan beslutte, at opgørelsen af en normalside sker på grundlag af skøn. Ændringen vil alene have til formål at give lærerne forenklede arbejdsgange i deres udarbejdelse af opgivelser. Der vil ikke være fravigelser i opgivelsernes omfang.

  Fravigelse af bestemmelsen er fastsat § 8 i bekendtgørelse nr. 410 af 26. april 2013 om visse forhold om folkeskolens afsluttende prøver samt om uddannelsesplaner som følge overenskomstmæssig lockout.

  Hvad gør skolerne, hvis de på grund af den netop afsluttede lockout har svært ved at nå at give eleverne tilstrækkelig undervisningstid inden de skriftlige prøver til at færdiggøre arbejdet med deres redegørelser i mundtlig matematik på 10. klassetrin, prøveform B?

  Kravet om lodtrækning og valg af redegørelser og undervisningsforløb vil i prøveterminen maj–juni 2013 blive fraveget, således at lodtrækning og valg af redegørelser og undervisningsforløb efter skolens valg kan ske senere i prøveperioden. Valg af redegørelser og lodtrækningen vil skulle ske senest 10 kalenderdage før prøvens afholdelse.

  Fravigelse af bestemmelsen er fastsat ved § 6 i bekendtgørelse nr. 410 af 26. april 2013 om visse forhold om folkeskolens afsluttende prøver samt om uddannelsesplaner som følge overenskomstmæssig lockout.

  Hvad gør skolerne, hvis de på grund af den netop afsluttede lockout har svært ved at nå at sende materiale om prøverne til censor 14 kalenderdage før prøven?

  Ved prøveterminen maj-juni 2013 vil kravet om fremsendelse af materiale til censor 14 kalenderdage før eksaminationens afholdelse blive fraveget, således at materialet som udgangspunkt vil skulle være censor i hænde mindst 5 kalenderdage inden eksaminationens afholdelse.

  Ændringen vil få den betydning, at skolerne selv vurderer, hvad der er rimelig tid i forhold til de eksaminationer, hvori censor skal deltage, herunder hensyntagen til omfanget af materiale, som censor skal sætte sig ind i. Det vil fortsat skulle tilstræbes, at skolerne sender materialet 14 kalenderdage før prøven.

  Ændring af bestemmelsen er fastsat ved § 9 i bekendtgørelse nr. 410 af 26. april 2013 om visse forhold om folkeskolens afsluttende prøver samt om uddannelsesplaner som følge overenskomstmæssig lockout.

  Hvad gør skolerne, hvis de på grund af den netop afsluttede lockout har svært ved at nå at give eleverne de krævede undervisningslektioner med vejledning ved de mundtlige synopseprøver i dansk og ved de mundtlige prøver i fremmedsprog?

  Kravet om 10 undervisningslektioner er i prøveterminen maj-juni 2013 fraveget, således at skolelederen efter samråd med eleven kan fastsætte et passende antal lektioner, der tager højde for den enkelte elevs behov for fordybelse i det valgte stof.

  Tilsvarende vil gælde for de mundtlige prøver i fremmedsprog, hvor prøvevejledningerne angiver 8-10 undervisningslektioner til elevens arbejde med sit emne og prøvegrundlag.

  Fravigelse af bestemmelsen om den mundtlige synopseprøve i dansk er fastsat § 4 og § 5 i bekendtgørelse nr. 410 af 26. april 2013 om visse forhold om folkeskolens afsluttende prøver samt om uddannelsesplaner som følge overenskomstmæssig lockout.

  Må skolerne oplyse elever og lærere om udtræk af prøver?

  Skolerne kan offentliggøre udtræk af prøvefag for 9. klasserne for lærere og elever.

  Hvornår skal eleverne vælge, om de vil deltage i en samtalerunde i forbindelse med prøven i dansk skriftlig fremstilling på 9. klassetrin?

  Da der kan være begrænset tid mellem elevernes genoptagelse af skolegangen, efter lockouten er bragt til ophør, og afholdelsen af de skriftlige prøver, kan det være vanskeligt for skolen at sikre eleverne tilstrækkelig tid til at tage stilling hertil.

  Fristen for beslutning om deltagelse i samtalerunden er i prøveterminen maj-juni 2013 fraveget, således at den enkelte skoleleder vil kunne se bort fra fristen på senest en uge og beslutte, hvornår eleven senest skal tilkendegive ønske om at deltage i samtalerunden.

  Fravigelse af bestemmelsen er fastsat ved § 2 i bekendtgørelse nr. 410 af 26. april 2013 om visse forhold om folkeskolens afsluttende prøver samt om uddannelsesplaner som følge overenskomstmæssig lockout.

  Hvornår skal standpunktskaraktererne være afgivet?

  De sidste standpunktskarakterer gives umiddelbart før de skriftlige prøver, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 6.

  I forlængelse heraf kan skolerne som vanligt og ud fra den nye skriftlige prøvetermin fastsætte lokale retningslinjer for lærernes afgivelse af standpunktskarakterer.

  Skolerne gøres i øvrigt opmærksomme på, at skolens leder kan beslutte, at de sidste standpunktskarakterer i de fag eller dele af fag, der ikke afsluttes med en skriftlig prøve, først gives umiddelbart inden de mundtlige prøvers påbegyndelse, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 6.

  Hvordan bliver elever og forældre orienteret om de nye prøvedatoer og tilrettelæggelsen af prøverne?

  For folkeskolens afsluttende prøver betyder afslutningen af konflikten, at den skriftlige prøvetermin er flyttet til perioden den 13. til 23. maj 2013.

  Se bekendtgørelse nr. 412 af 26. april 2013 om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2011/2012, 2012/2013 og 2013/14 samt om begyndelsestidspunktet for elevernes sommerferie. 

  Den mundtlige prøvetermin er uændret den 3.-26. juni 2013.

  De enkelte skoler vil orientere elever og forældre om, hvordan prøverne tilrettelægges og om de nærmere tidspunkter for deres afholdelse.

  Hvad gælder i forhold til de elever, som har mistet undervisningstid under den netop afsluttede lockout?

  Skolen skal gøre deres bedste for at kompensere for tabt undervisning eller vejledning.

  Hvad gælder i forhold til elevernes obligatoriske projektopgave i 9. klasse, som skal være afsluttet i april?

  Ministeriet for Børn og Undervisning er opmærksom på, at der på enkelte skoler er planlagt med at arbejde med projektopgaven i april måned, og at det for disse skoler – pga. lockouten – ikke længere vil være muligt at gennemføre projektopgaven fuldt inden for de tidsmæssige krav, der er opstillet i bekendtgørelsen om projektopgaven.

  De kommuner og skoler, der har brug for det, vil derfor få dispensation, så fristen for arbejdet med projektopgaven flyttes til inden sommerferiens begyndelse, dvs. senest den 28. juni 2013. Der vil også kunne gives dispensation til at forkorte forløb af elevernes arbejde med projektopgaven.

  Ministeriet vil orientere skolerne om de nærmere retningslinjer for gennemførelse af projektopgaven.

  Kilde: MBU