Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Orientering om tilskud til specialundervisning m.v.

  26. januar 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for undervisning og kvalitet, har udsendt denne meddelelse vedr. tilskud til specialundervisning:

  Orientering om tilskud til specialundervisning m.v. for skoleåret 2016/17

  Vi nærmer os d. 1. februar, hvor der normalvis er frist for at søge om tilskud til specialundervisning m.v. for kommende skoleår.

  I år skal der som en konsekvens af de nye regler for tilskud til specialundervisning, IKKE søges tilskud 1. februar 2016.

  1. Tilskud til lærertimer og pædagogisk medhjælp (tilskud til specialundervisning)

  Der skal ikke længere søges om tilskud til lærertimer og pædagogisk medhjælp i SPS2005. Skolen modtager tilskud til specialundervisning på baggrund af antallet af elever, der modtager specialundervisning pr. 5/9 året før finansåret.

  Næste indberetning finder sted til efteråret 2016 og derfor skal udtalelser fra PPR først være klar senest d. 5/9 2016. Vi anbefaler, at udtalelserne så vidt muligt udarbejdes hen over foråret, så de kan være klar inden sommerferien.

  1.2 Takster for specialundervisningstilskud på finansloven for 2016

  Taksterne for specialundervisningstilskud på finansloven for 2016 fremgår af oversigten her:

  Takst pr. elev (kr.):

  1. specialundervisningselev 128.847 kr.

  2. specialundervisningselev 115.962 kr.

  3. og efterfølgende specialundervisningselever 77.308 kr.

  Takst for 13. og følgende specialundervisningselever på profilskoler 54.098 kr. 

  Tilskud til specialundervisning ydes fra 1.august 2016 med taksterne på finansloven for 2016. Skolerne vil i efteråret 2016 modtage 5/12 af det beregnede årlige tilskud. Eksempelvis vil en skole, der har indberettet én elev modtage 5/12 af taksten på 128.847 kr.

  1.3 Individuel beregning for skoler uden beregningsgrundlag

  Har man ikke indberettet specialundervisningsaktivitet pr. 5/9 - 2015, fordi man på det tidspunkt ikke havde elever, der opfyldte betingelserne, men giver specialundervisning i efteråret 2016, fastsætter ministeriet beregningsgrundlaget for tilskud. Der vil senere blive sendt yderligere information om, hvordan det præcist kommer til at foregå.

  1.4 Tilskud til nye elever på skoler, der har et beregningsgrundlag

  For skoler, der har indberettet specialundervisningsaktivitet pr. 5/9 2015 beregnes skolens tilskud til specialundervisning i efteråret 2016 på baggrund af antallet af specialundervisningselever pr. 5/9 - 2015 samt de ovenfor nævnte takster. Dette tilskud er endeligt og det er ikke muligt at søge om ekstra tilskud, hvis skolen i løbet af efteråret 2015/foråret 2016 eller i forbindelse med skolestart 2016 har optaget/optager nye elever med behov for specialundervisning. Tilsvarende bliver der heller ikke modregnet i tilskuddet, hvis en elev, der er indberettet som specialundervisningselev pr. 5/9 2015 stopper/er stoppet på skolen efterfølgende.

  Elever med behov for specialundervisning, der er begyndt efter d. 5/9-2015, og som opfylder betingelserne for tilskud til specialundervisning pr. 5/9-2016 skal indberettes på det tidspunkt og vil dernæst indgå i beregningsgrundlaget for tilskud til specialundervisning i 2017.

  2. Tilskud til personlig assistance (tidligere praktisk medhjælp)

  Tilskud til personlig assistance søges fortsat hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via SPS2005. Fristen for ansøgning er rykket til 1. april.

  Som noget nyt kan dokumentationen for behovet for personlig assistance erstattes af en udtalelse fra en anden faglig sagkyndig person. Det kan eksempelvis være fra en læge på et sygehus i tilfælde, hvor en elev har behov for insulinmåling som følge af diabetes. Der skal desuden vedlægges en udtalelse fra skolen, der redegør nærmere for, hvordan den personlige assistance tænkes anvendt, herunder skal det angives hvor mange timer à 60 minutter, der søges om tilskud til.

  3. Tilskud til hjælpemidler

  Tilskud til hjælpemidler søges fortsat i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i fagsystemet SPS2005. Der er ingen ansøgningsfrist for tilskud til hjælpemidler, så der kan søges løbende, når behovet er godtgjort.

  Vær opmærksom på, at alle ansøgninger om hjælpemidler (herunder også reparationer) skal tastet på en 2015-ansøgning (for skoleåret 2015/16) til og med udgangen af juni (og altså ikke på en 2016-ansøgning).

  4. Tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede samt tilskud til befordring af elever med svære handicap

  Administrationen af tilskud til støtteundervisning i dansk for tosprogede samt tilskud til befordring af elever med svære handicap er flyttet til Fordelingssekretariatet, og der skal derfor IKKE søges tilskud for kommende skoleår i SPS2005. Der henvises til Fordelingssekretariatet hjemmeside for nærmere information.

  5. Ny tilskudsbekendtgørelse

  Den 18. december 2015 blev den nye tilskudsbekendtgørelse udstedt.

  Der er også link til siden på spsu-net under Love og regler.

  De nærmere deltaljer om ovenstående er uddybet i det vejledningsbrev, der blev sendt til alle skoler ultimo juli. Vær opmærksom på, at der i brevet står, at ansøgningsfristen for personlig assistance er 1. februar. Den er altså i mellemtiden flyttet til 1. april.