Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Gymnasiereformens betydning i grundskolen – fakta

  7. juni 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Den 3. juni enedes regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en aftale, der har til hensigt at styrke de gymnasiale uddannelser. Aftalen har naturligvis afsmittende effekt på en række væsentlige områder i grundskolen.

  Med aftalen har man ønsket at tydeliggøre, at de gymnasiale uddannelser først og fremmest er studieforberedende uddannelser beregnet for unge, der har ønske om at læse videre på:

  Det er hensigten, at elever, der optages på ​ hhx, htx,   stx og  hf, skal kunne leve op til de faglige krav i uddannelserne.

  Ønsket om at gøre de gymnasiale uddannelser ligeværdige har også sat tydelige spor i aftalen.

  Aftalens indhold træder tidligst i kraft i 2017/18. Af aftalen fremgår ikke noget om overgangsordninger i forhold til elever, der er vurderet undervisningsparate iht. den nuværende ordning. Mange detaljer må forventes afklaret i forbindelse med det kommende lov- og bekendtgørelsesarbejde.

  Oversigt over fremadrettede betegnelser for uddannelser:

  Forkortelse Uddannelse
  hf Uddannelsen til hf-eksamen (Højere forberedelseseksamen)
  hf-e hf-enkeltfag
  hhx Uddannelsen til merkantil studentereksamen
  htx Uddannelsen til teknisk studentereksamen
  stx Uddannelsen til almen studentereksamen
  Studenterkursus Toårig uddannelse til almen studentereksamen
  eux Erhvervsuddannelse med gymnasiale fag

  Afsmittende effekt på grundskolen

  Aftalen har naturligvis afsmittende effekt på en række væsentlige områder i grundskolen. Her gives et overblik:

  Elever skal fremover have bestået folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver, herefter benævnt afgangseksamen, for at søge alle typer ungdomsuddannelse.

  Uddannelsesparathed (UP) og optagelseskrav til hhx, htx og stx

  I dag vurderes en elev uddannelsesparat, hvis eleven i 8. klasse har 4 i gennemsnit i standpunktskarakter (alle fag) samt opfylder de faglige og sociale forudsætninger for at være uddannelsesparat.

  Fremover opfylder en elev, der ønsker optagelse på hhx, htx og stx, UP-kravet ved at have et standpunktsgennemsnit (alle fag) på mindst 5 samt opfylde de faglige og sociale forudsætninger for at være uddannelsesparat.

  Der foretages kun en ny UPV efter 8. klasse, hvis gennemsnittet falder til under 5 eller de personlige og sociale forudsætninger ændres i negativ retning.

  Direkte optagelse
  Man optages direkte på hhx, htx og stx, hvis man opfylder gældende retskrav til optagelse og:
  - Er vurderet UP
  - Har et karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangseksamen (alle prøvefag) på mindst 3.
   
  Vejledningssamtale
  Hvis eleven er vurderet UP, men kun opnår en gennemsnitskarakter ved 9. klasses afgangseksamen mellem 2 - 3 gennemføres en obligatorisk vejledningssamtale, hvorefter eleven har krav på optagelse på en ungdomsuddannelse efter ønske.

  Optagelsesprøve og samtale
  Hvis eleven ikke opfylder adgangsforudsætningerne til hhx, htx og stx (ikke UP eller afgangskaraktergennemsnit på under 3 eller begge dele), kan eleven optages via en optagelsesprøve plus en optagelsessamtale. Der er i hovedreglen to forsøg til dette.

  6 i gennemsnit ved afgangseksamen

  Hvis eleven er erklæret ikke-UP, men opnår et karaktergennemsnit på mindst 6 ved afgangseksamen i 9. klasse, kan eleven optages direkte på hhx, htx og stx.
  Uddannelsesparathed (UP) og optagelseskrav til hf

  Elever kan nu søge optagelse på hf direkte efter 9. klasse.

  En elev, der ønsker optagelse på hf efter 9. klasse, opfylder UP-kravet ved at et gennemsnit på mindst 4 af alle afsluttende standpunktskarakterer.

  Der foretages kun en ny UPV efter 8. klasse, hvis standpunktkarakteren falder til under 4 eller de personlige og sociale forudsætninger ændres i negativ retning.

  Man optages direkte på hf (efter 9. klasse), hvis man opfylder gældende retskrav til optagelse og:
  - Er vurderet UP
  - Har et karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangseksamen (alle prøvefag) på mindst 3.

  Elever, der søger hf efter 10. klasse har krav på optagelse ved et karaktergennemsnit ved 10. klassesprøven i dansk og matematik på mindst 02.

  Vejledningssamtale
  Hvis eleven er vurderet UP, men kun opnår en gennemsnitskarakter ved 9. klasses afgangseksamen på mellem 2 – 3, gennemføres en obligatorisk vejledningssamtale, hvorefter eleven har krav på optagelse på en ungdomsuddannelse efter ønske.

  6 i gennemsnit ved afgangseksamen
  Hvis eleven er erklæret ikke-UP, men opnår et karaktergennemsnit på mindst 6 ved afgangseksamen i 9. klasse kan eleven optages direkte på hf.

  Uddannelsesmuligheder til elever, der ikke lever op til adgangskravene

  Med indførelse af adgangsforudsætninger vil nogle unge ikke kunne påbegynde en gymnasial uddannelse. 

  Et alternativ til de gymnasiale uddannelser er en erhvervsuddannelse ​(eud), herunder erhvervsuddannelser som tilbyder fag på gymnasialt niveau​ (eux)

  Derudover eksisterer der en række uddannelsesforberedende og beskæftigelsesrettede tilbud:

  ​10. klasse i folkeskolen, på frie grundskole, på efterskoler

  Eud10

  Frie fagskoler

  Ungdomsskolen

  Højskole inkl. ungdomshøjskole

  Almen voksenuddannelse (AVU)

  Forberedende voksenundervisning (FVU)

  Ordblindeundervisning for voksne

  Produktionsskoler

  Erhvervsgrunduddannelse (egu)