Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Fundament på spil

  5. januar 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Der er forskellige og divergerende meninger fra forskellige interessenter om hvilke foranstaltninger, der bør iværksættes for at sikre, at Børnekonventionen bliver overholdt på de frie skoler. Danmarks Private Skoler har fastholdt, at vejledning og information er den bedste løsning, frem for lovgivning. Det har Ministeren foreløbigt været enig i, men samtidig er kravet om ordentlighed og børnenes rettigheder uomtvistelige.

  Private skoler er et værdi- og holdningsbaseret alternativ til Folkeskolen. Det er værdierne, der gennem forventningsafstemning er med styre valget af det forpligtende samarbejde. Forældre og elever tilvælger skolen: Vi vil det skolen står for! Skolen siger ”ja” og byder ind i fællesskabet.

  Denne tillidserklæring – hvad end den er givet eksplicit eller implicit - er et fundament i det, den frie skole handler om. Det fundament er sat på spil.

  Frihed brugt med omtanke

  Frie Grundskoler afgør inden for rammerne af lovgivningen, hvilke elever de vil have på skolen. Trods skolens retsstilling på området, skal den kunne tåle, at den proces den vælger bliver et offentligt anliggende. Dette måske især i sager, hvor ophør af samarbejde sker imod forældrenes vilje.

  Selv om det fra skolens synspunkt kan virke som en indlysende konsekvens af foregåede hændelser, kan omverdenen og særligt de involverede parter have andre modsatrettede opfattelser. Skolen oplever pludseligt sig selv i den perfekte storm. Sjældent har forældre, presse og myndigheder haft så stor interesse for de frie grundskolers håndtering af sagerne.

  Det er af meget stor betydning for skolens og sektorens omdømme, at frihedsretten ikke misbruges og altid kun benyttes efter grundig omtanke. Retten skal først og fremmest sikre, at skolerne optager elever og indleder samarbejde med forældre, der kan stå inde for de værdier, holdninger, traditioner og pædagogiske tankegange, som skolen står for.

  Rettigheder uanset årsag

  Med en sådan frihedsret følger et stort ansvar, nemlig et ansvar for at handle omhyggeligt og ordentligt, både i forbindelse med optagelse af elever og hvis et samarbejde, mod forventning, må afbrydes.

  Ordentlighed. Det er grundlæggende det hele udfordringen vedr. ophør af samarbejde mellem skole og hjem – mod hjemmets ønske - har handlet om. Arbejdet blev iværksat af Ministeriet på ønske fra Folketingets Ombudsmand i 2012 efter nogle klagesager om frie skoler, hvor eleverne tilsyneladende blev udskrevet uden at blive inddraget i det forløb, der ledte frem til udskrivningen. Børnekonventionen blev inddraget, idet den tilsiger, at man skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i forhold, der vedrører barnet – og det gør en udskrivning fra en fri skole uanset årsag. Siden da er der sket meget på området. Skoleforeningerne for de frie skoler har iværksat mange initiativer med henblik på at skabe opmærksomhed problemstillingerne.

  Plads til forbedring

  Som en del af arbejdet blev det besluttet af lave en undersøgelse af forholdene omkring udskrivning af elever på frie skoler. Rapporten[1], offentliggjort i begyndelsen af 2016, kortlagde antallet af udskrivninger, den kortlagde årsagerne til udskrivningerne samt skolernes processer. Endelig gav rapporten et indblik i skolernes kendskab til og anvendelse af to publikationer[2], offentliggjort i marts 2015, der sætter fokus på FN’s Børnekonvention.

  Man undersøgte kun de frie skolers forhold. Rapporten sagde ikke noget om folkeskolens processer i forhold til samme.

  Rapporten fremlagde tal på, hvorledes skolerne inddrager eleverne i udskrivningsprocesserne, - og der er, indrømmet, plads til forbedringer. Derfor er ministeriet pålagt at finde løsninger, der skal medføre, at en større andel – helst alle – elever bliver hørt, når skolerne ser sig nødsaget til at udskrive dem.

  Konsekvenser

  Udskrivninger af elever er altid svære og har ofte store følelsesmæssige konsekvenser for både det involverede barn, barnets familie og også for de kammerater, barnet har på skolen. Heldigvis er der nominelt ikke mange udskrivninger på de frie grundskoler, og for langt de fleste udskrivninger ligger der en lang og grundig proces bag. En stor andel mangler blot det sidste, vigtige element, nemlig at tage barnets synsvinkel med i overvejelserne.

  Nogle sager ender med større konflikter, og resulterer i uheldig medieomtale. Der er nogle skoler, der har oplevet at være midt i en mediestorm, både i lokale medier og i de landsdækkende. Det giver ridser i skolernes renommé. Skolerne kan naturligvis ikke udtale sig om enkeltsager, men det er godt at kunne sige, at processen har været reel, og at alle konventioner er overholdt.

  Vigtigheden af ordentlighed

  Efter mange drøftelser og møder i Ministeriet er der enighed om, at næste træk er en udbygning af det eksisterende informationsmateriale om emnet. Der skal særligt fokus på, hvordan de yngre elever kan inddrages hensigtsmæssigt. Danmarks Private Skoler deltager i dette arbejde og vil fortsat orientere og informere og henstille til, at alle skoler indarbejder gode processer i forbindelse med ophør af samarbejde mellem skole og hjem.

  Vigtigheden af ordentlighed kan ikke understreges nok, hvis retten til selvbestemmelse både skal kunne forsvares og bevares på sigt.

  På skolernes vegne har vi tilkendegivet overfor Ministeren, at vi godt kan garantere, at når den næste undersøgelse bliver iværksat i slutningen af skoleåret 2016/2017, så vil resultatet være, at vi, privatskolerne, overholder Børnekonventionens bestemmelse om, at børnene skal have mulighed for at give deres synspunkter til kende, når vi overvejer at afbryde samarbejdet med dem og deres forældre.

  Der er meget på spil.


  [1] Udskrivning af elever. En undersøgelse af omfanget og den eksisterende praksis på de frie grundskoler, efterskolerne og de frie fagskoler. EVA for MBUL 2016.

  [2] Undervisningsminsiteriet har i samarbejde med skoleforeningerne, herunder Danmarks Private Skoler, og Danske Skoleelever udarbejdet to publikationer, der sætter fokus på, at eleven skal inddrages, før skolen træffer beslutning om udmeldelse af eleven: ”At lytte og inddrage” og ”Jeg har ret til at blive lyttet til”

  Der er megen politisk fokus på de frie grundskolers overholdelse af artikel 12. Foreningen har brug for skolernes hjælp til at kunne lægge fakta på bordet i drøftelser med Undervisningsministeriet, politikerne og Ombudsmanden. Derfor bliver grundskolernes ledelser i disse dage bedt om at besvare et kort spørgeskema.