Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

(!)Væsentlige ændringer vedr. skolens tilsynsførende

  13. januar 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Den 6. december 2016 vedtog Folketinget ændringer i Lov om friskoler og private grundskoler omkring tilsynet med skolerne. Dette har medført ændringer i Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler, som har betydning for skolens tilsyn allerede i indeværende år.

  Se også foreningens nyhed om lovændringen her 

  Højst 5 skoler

  En tilsynsførende må ved lovens ikrafttræden d. 1. januar 2017 ikke føre tilsyn med flere end 5 skoler. Den tilsynsførende kan derfor være forpligtet til at frasige sig hvervet på nogle skoler. Disse skoler skal i så fald vælge ny certificeret tilsynsførende inden for 3 måneder.

  Højst tilsynsførende ved samme skole i 6 år

  En tilsynsførende må fremover højst være tilsynsførende ved den samme skole i 6 år indenfor en periode på 11 år. Reglen træder i kraft 1. januar 2018. Hvis skolens tilsynsførende har været tilsynsførende på skolen i 6 år eller mere ved udgangen af 2017, skal den tilsynsførende træde af. Skolen har herefter 3 måneder til at vælge en ny certificeret tilsynsførende.

  Det er vigtigt, at skolen allerede nu i 2017 overvejer den fremadrettede tilsynssituation. Skoler med tilsynsførende, der falder for 6-årsreglen 1. januar 2018, kan overveje at vælge ny certificeret tilsynsførende i løbet af 2017, så vedkommende kan tiltræde 1. januar 2018.

  I princippet vil skolen kunne vælge en tilsynsførende i 2017, der pr. 1. januar 2018 vil falde for 6-årsreglen, men det vil være altså en meget kortsigtet løsning.

  Valgperiode 2 år

  En tilsynsførendes valgperiode – der fastsættes af forældrekredsen -  må pr. 1 januar 2018 højst være 2 år. Selv om det i den gældende, nye bekendtgørelse fremgår, at valgperioden pt. må være op til 4 år, kan effektueringen af den kommende lovgivning pr. 1. januar 2018 betyde, at funktionsperioder på mere end 2 år gøres ugyldige. Skolen kan vælge at være opmærksom på dette ved nyvalg af certificeret tilsynsførende i løbet af 2017. Vi forventer, at Undervisningsministeriet skaber klarhed om overgangen snarest.

  Habilitet og valgbarhed

  Fremover skærpes kravene til den tilsynsførendes habilitet og valgbarhed. De nye habilitetsregler træder formelt i kraft 1. januar 2018, men af lovbemærkningerne fremgår, at kravene skal respekteres allerede i 2017. Vi forventer, at Undervisningsministeriet skaber klarhed om dette snarest, og hvad det vil betyde i praksis. Skolerne må dog forvente, at det minimum betyder, at skolerne, ved valg af tilsynsførende allerede i 2017, skal tage hensyn til de nye habilitetsregler for ikke at skulle vælge ny tilsynsførende igen i begyndelsen af 2018. Skoler, hvis tilsynsførende pr. 1. januar 2018 ikke lever op til habilitetskravene må forvente at skulle vælge ny tilsynsførende senest 3 måneder efter.

  Habilitetsreglerne fremadrettet - Den eller de tilsynsførende må ikke:

  1) tilhøre forældrekredsen,

  2) være medlem af skolens bestyrelse,

  3) være ansat på skolen,

  4) være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole,

  5) være gift eller nært beslægtet med personer, der er omfattet af nr. 1-4 eller

  6) inden for de seneste 5 år før valget have været elev på skolen eller gift eller nært beslægtet med en elev på skolen eller have været omfattet af nr. 1 – 5.

  Den eller de tilsynsførende skal senest ved tiltrædelsen som tilsynsførende være certificeret.

  Tilsyn med skolens donationer

  Den tilsynsførendes erklæring skal fremadrettet indeholde informationer om donationer til skolen. I praksis betyder det, at oplysninger om donationer til skolen skal være at finde på den næste tilsynserklæring, der offentliggøres på skolens hjemmeside. Den tilsynsførende kan forvente, at skolen leverer oplysningerne til brug for erklæringen.

  Af erklæringen skal fremgå om skolen i det foregående regnskabsår har modtaget en eller flere donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms.

  Donationer, der skal angives i tilsynserklæringen, er både kontantbeløb, varer, tjenesteydelser, ejendomme m.v. Donationer er ikke forældres frivillige arbejde på skolen som f.eks.  ved hjælp med vedligehold.

  • Donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms. skal i tilsynserklæringen angives med: Donators navn og adresse. Størrelsen på donationen eller donationerne
  • Donationer fra samme anonyme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms. skal i tilsynserklæringen angives med: Størrelsen på hver anonym donation.
  • Tilsynserklæringen skal desuden indeholde oplysninger om den samlede størrelse af donationer. Altså de ovenstående beløbsoplysninger talt sammen.

   Eksempel:

  Donator navn Donator adresse

  Type af donation

  Fx kontantbeløb, varer, tjenesteydelser, ejendomme m.v.

  Størrelse på donation ekskl. moms
  Donator 1 xxxxxx Kontantbeløb 25.000
  Donator 2 xxxxxx Legetårn 45.000
  Anonym donator - Kontantbeløb 31.000
  Donationer i alt     101.000

  Undervisningsministeriet arbejder i øjeblikket på en udvidet, digital tilsynserklæring. Vi formoder, at den indføres i 2018.

  Kontakt foreningens sekretariat ved spørgsmål om de nye tilsynsregler.