Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Overgangsordninger vedr. valg af tilsynsførende m.v.

  28. april 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (herefter STUK) har ved brev af 18. april 2017 orienteret de frie grundskoler om ændringer vedr. tilsyn, herunder STUKs fortolkning i forhold til de overgangsordninger, der har været afventet af både skoler og skoleforeninger. Her gengives de væsentligste informationer vedr. valg af den tilsynsførende, overgangsordninger, oplysninger om donationer m.v.

  Valgperiode

  De certificerede tilsynsførendes valgperiode er pr. 1. januar 2018 forkortet fra fire år til to år.

  Hvis en tilsynsførende er valgt for en 4-årig periode af forældrekredsen eller udpeget af kommunen inden 1. januar 2018, kan den tilsynsførende fungere i hele perioden. Det betyder, at en tilsynsførende, som er valgt i 2017, vil kunne fungere som tilsynsførende på skolen frem til 2021. Hvis den tilsynsførende herefter genvælges, vil det være for en 2-årig periode.

  En tilsynsførende kan fra 1. januar 2018 genvælges på samme skole for en 2-årig periode op til tre gange, hvorefter der vil være en karensperiode på fem år. Det betyder, at en tilsynsførende inden for en periode på 11 år højst kan føre tilsyn med skolen i seks år i alt. Den tilsynsførende vil inden for de 11 år kunne fungere i flere adskilte perioder, så længe perioderne tilsammen ikke udgør mere end seks år.

  Reglen om, at en tilsynsførende højst kan føre tilsyn med skolen i seks år i alt, gælder fuldt ud fra 1. januar 2018. Det vil sige, at den periode, hvor en tilsynsførende har fungeret på skolen inden 1. januar 2018, også tæller med i den 6-årige periode. Derefter indtræder karensperioden på fem år.

  STUK kan i helt særlige tilfælde godkende en fravigelse af begrænsningen om, at den tilsynsførende inden for en periode på 11 år højst kan føre tilsyn med skolen i seks år i alt. Dette kan fx være tilfældet, hvor det pga. af sproglige og/eller geografiske forhold kan være vanskeligt at finde en anden tilsynsførende.

  Der henvises til friskoleloven § 9 b, stk. 1, 1. pkt. og § 9 b, stk. 4.

  Antal skoler

  Pr. 1. januar 2017 må en tilsynsførende højst føre tilsyn med fem frie grundskoler. STUK kan i særlige tilfælde godkende, at en tilsynsførende kan føre tilsyn med flere end fem skoler.

  En tilsynsførende skal senest ved tiltrædelsen indberette skriftligt til STUK, hvilke skoler der føres tilsyn med. Der er ikke ændret ved kravet om, at skolen skal underrette Undervisningsministeriet om, hvem der er valgt eller udpeget til at føre tilsyn, jf. friskoleloven § 9 b.

  Fra 1. januar 2018 skal både tilsynsførende og skoler anføre, hvem der er tilsynsførende på de frie grundskoler, i et elektronisk register. Skoler og tilsynsførende vil i den forbindelse modtage login til registret, der tilgås via Undervisningsministeriets hjemmeside. I 2017 skal indberetningerne til STUK ske via e-mail.

  Der henvises til friskoleloven § 9 b, stk. 6.

  Habilitetsregler

  En tilsynsførende må ikke:

  1. tilhøre forældrekredsen,

  2. være medlem af skolens bestyrelse,

  3. være ansat på skolen,

  4. være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole, eller

  5. være gift eller nært beslægtede med personer, som er omfattet af nr. 1-4.

  Fra 1. januar 2018 må den tilsynsførende som noget nyt ikke:

  6. have været elev på skolen eller gift eller nært beslægtet med en elev på skolen

  Derudover indføres der en 5-årig karensperiode fra 1. januar 2018, som gælder alle seks punkter.

  Det fremgår direkte af ordlyden af § 9 b, stk. 2, nr. 6, at det afgørende tidspunkt for vurderingen af habilitet er selve valghandlingen, og derfor vil tilsynsførende, der er valgt forud for 1. januar 2018, ikke være omfattet af den nye 5-årige karensperiode for så vidt angår den igangværende funktionsperiode. Det er således først ved valg af tilsynsførende, der gennemføres efter den 1. januar 2018, at de tilsynsførende vil være omfattet af den 5-årige karensperiode.

  Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at kravet om ikke at måtte have været elev på skolen samt det generelle krav om en 5-årig karensperiode finder anvendelse for tilsynsførende, der allerede er valgt ved lovens ikrafttræden den 1. januar 2017, og at tilsynsførende, som ikke ved lovens ikrafttræden lever op til de nye krav, derfor må afgå som tilsynsførende. Det er imidlertid ministeriets opfattelse, at de pågældende lovbemærkninger, for så vidt angår denne konkrete problemstilling i overensstemmelse med lovens ordlyd må forstås sådan, at de tilsynsførende skal afgå ved udløbet af deres igangværende funktionsperiode, hvis de er omfattet af § 9 b, stk. 2, nr. 6.

  Der henvises til friskoleloven § 9 b, stk. 2, nr. 1-6.

  Det skal bemærkes, at det af friskolelovens § 5, stk. 10, blandt andet fremgår, at forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet gælder for de tilsynsførende. Derfor vil en tilsynsførende i visse situationer kunne være inhabil i forhold til en konkret sag/problemstilling som følge af, at den tilsynsførende har været elev på skolen eller er gift eller nært beslægtet med en elev på skolen. Gentagne ganges konkret inhabilitet vil kunne føre til generel inhabilitet.

  Øgede habilitetskrav hvis der gives påbud som følge af et skærpet tilsyn

  Hvis en skole får et påbud i forhold til frihed og folkestyre-kravet på baggrund af et skærpet tilsyn, kan den tilsynsførende som hovedregel ikke fortsætte som tilsynsførende på skolen, hvis vedkommende har fungeret som tilsynsførende på skolen de seneste to år. Den tilsynsførende kan efter en periode på fem år igen vælges som tilsynsførende på skolen.

  Der vil dog blive taget højde for den tilsynsførendes rolle i forbindelse med det skærpede tilsyn, og kravet kan således fraviges, hvis særlige forhold gør sig gældende. Det kan fx være, at det er oplysninger fra den tilsynsførende, som har foranlediget det skærpede tilsyn, eller påbuddet kan være begrundet i forhold, som den tilsynsførende ikke kunne have haft kendskab til.

  Hvis en skole har været underlagt et skærpet tilsyn, som har ført til påbud i forhold til frihed og folkestyre-kravet, skal den tilsynsførende, ligegyldigt om denne er nyvalgt eller har fået lov at fortsætte, endvidere gennemføre certificeringsuddannelsens modul om frihed og folkestyre, hvis det ikke tidligere er erhvervet, eller hvis det er mere end 10 år siden, at uddannelsesforløbet er gennemført. Dette krav kan i helt særlige tilfælde fraviges, fx hvis den tilsynsførende utvivlsomt har erhvervet sig tilsvarende kvalifikationer på anden vis.

  Der henvises til friskoleloven § 9 b, stk. 5

  Tilsyn med donationer til skolen

  Særligt af hensyn til, at forældrene let kan få oplysninger om eventuelle donationer til skolen, har tilsynsførende fra 1. januar 2017 fået til opgave at medtage følgende oplysninger i tilsynserklæringen om:

   En eller flere donationer fra samme donator, hvis donationen alene eller tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms.

   Donators navn og adresse samt størrelsen af donationen eller donationerne

   Den samlede størrelse af alle donationer og størrelsen af hver enkel anonym donation på mere end 20.000 kr. ekskl. moms.

  Oplysningerne tages fra skolens årsrapport, jf. nedenfor.

  Ved offentliggørelse af oplysninger om donationer fra fysiske personer, skal persondatalovens regler følges. Det betyder bl.a., at skolen har en oplysningspligt over for donator, hvis donation, navn og adresse vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside via tilsynserklæringen.

  Det bemærkes, at skolerne er forpligtede på at oplyse om donationer i årsrapporten for regnskabsåret 2017, jf. regnskabsbekendtgørelsen § 3, stk. 4, hvor det fremgår, at årsrapporten skal opstilles i overensstemmelse med paradigme for frie grundskoler. Disse oplysninger vil imidlertid først være tilgængelige for de tilsynsførende i begyndelsen af 2018. I det omfang skolerne ligger inde med oplysninger om donationer for regnskabsåret 2016, skal den tilsynsførende medtage disse i tilsynserklæringen for skoleåret 2016/2017. Alle tilsynserklæringer skal indeholde oplysninger om donationer til skolen fra skoleåret 2017/2018.

  Der henvises til friskoleloven § 9 d, stk. 5.

  Certificeringsuddannelsen

  Certificeringsuddannelsen udvides med et særskilt modul om frihed og folkestyre, og der vil på uddannelsen være øget fokus på uvildighed. Modulet vil skulle gennemføres af alle nye tilsynsførende, ligesom det vil være en del af gencertificeringsuddannelsen.

  Der henvises til bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. § 14.

  En styrket, digital tilsynserklæring

  Tilsynserklæringen vil fremover skulle afgives i elektronisk form. Det forventes, at tilsynserklæringen vil kunne udfyldes elektronisk fra 1. januar 2018, dvs. for skoleåret 2017/2018. Styrelsen vil orientere skoler og tilsynsførende nærmere herom, når den nye, digitale tilsynserklæring er klar.

  I den digitale tilsynserklæring vil der bl.a. som noget nyt være en række underpunkter om frihed og folkestyre-kravet, som den tilsynsførende vil skulle forholde sig til.

  Der henvises til friskoleloven § 9 d, stk. 6.