Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

OK18. Information om detaljer i forlig

  4. maj 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Forhandlingerne i forligsinstitutionen om overenskomstfornyelserne pr. 1. april 2018 er afsluttet med en række forlig. Det betyder, at de varslede strejker og lockout er afblæst i denne ombæring.

  Selvom der er indgået forlig, er aftalerne ikke endeligt i hus. Først skal detaljerne – herunder blandt andet udmøntningen af puljer, der er afsat i den overordnede ramme, forhandles på plads. Disse forhandlinger skal være afsluttet senest den 18. maj. Herefter skal aftalerne til afstemning hos lønmodtagerorganisationernes medlemmer, således at der forventeligt kan offentliggøres et resultat d. 4. juni 2018. Det betyder, at vi mangler oplysninger om de enkelte områder, herunder detaljer vedr. grundskole- og gymnasielærere.

  I det generelle CFU- og AC-forlig er der en række detaljer, som har eller kan have betydning for vores område. Her følger en gennemgang:

  Hovedpunkter

  Overenskomstperioden bliver 3-årig, gående fra d. 1. april 2018 til d. 31. marts 2021. Den økonomiske ramme er aftalt til i alt 8,1 % i perioden.

  Den generelle lønstigning i perioden forventes at blive 6,07 % fordelt på følgende perioder:

  Stigning i %

  1. april 2018

  1. okt. 2018

  1. april 2019

  1. okt. 2019

  1. april 2020

  1. feb. 2021

  Aftalt stigning

  0,80 %

  0,50 %

  1,30 %

  0,86 %

  1,46 %

  0,68 %

  Forventet bidrag fra reguleringsordningen

  0,33 %

   

  0,02 %

   

  0,02 %

  0,10 %

  Forventet lønstigning i alt

  1,13 %

  0,50 %

  1,32 %

  0,86 %

  1,48 %

  0,78 %

  Andre formål

   

  0,30 %

         

  Pulje til forhandling med den enkelte organisation

   

  0,23 %

         

  Reguleringsordningen sikrer, at lønningerne i staten stiger, når lønningerne i det private stiger. Hvis de private lønninger stiger mere end de statslige udmøntes forskellen med 80 % - og omvendt, hvis de private lønninger falder. Det såkaldte ”privatlønsværn”, der blev indført i 2015, er afskaffet.

  Ud over ovenstående lønstigninger forventes der i perioden en restudmøntning på 0,50 % om året (omklassificering, anciennitetsstigninger, stigning i lokal løn m.v.).

  Vi melder den nye reguleringsprocent ud, når den offentliggøres.

  Arbejdstid for lærere ved grundskoler

  Der har mellem parterne ikke kunne opnås enighed om en fornyet arbejdstidsaftale for lærere ansat ved grundskoler. Derfor videreføres de eksisterende arbejdstidsregler i den kommende overenskomstperiode, dog med nedenstående tillæg:

  Kommission

  Det er mellem KL og LC aftalt, at der nedsættes en kommission, der under overskriften ”Ny Start” skal afdække, hvordan en arbejdstidsaftale for lærere kan understøtte et godt undervisningsmiljø. Der kan læses mere om kommissionen i aftalen for KL, bilag 4 [link til KL-aftale].

  Moderniseringsstyrelsen og LC er enig om at optage forhandlinger ved OK21 om en arbejdstidsaftale, såfremt kommissionsarbejdet fører til en arbejdstidsaftale for lærerne på folkeskolerne.

  Samarbejde med TR

  Det er i aftalen herudover præciseret, at det er en målsætning for de centrale overenskomstparter, at der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem tillidsrepræsentanten ved skolen og ledelsen. I forlængelse heraf er det aftalt, at leder og tillidsrepræsentant forud for skoleåret drøfter planlægning af arbejdet i skoleåret, herunder hvordan dialogen omkring opgaveoversigten struktureres. Tillidsrepræsentanten skal således inviteres ind til en drøftelse for de overordnede rammer for planlægning af arbejdstid og opgaveoversigt samt til en drøftelse om, hvordan dialogen om opgaveoversigten med den enkelte planlægges og struktureres. Med andre ord skal tillidsrepræsentanten og skolens ledelse have en dialog om rammerne for arbejdstidsdrøftelserne på et metaniveau. Skolens ledelse drøfter fortsat den individuelle opgaveoversigt med den enkelte medarbejder.

  Parterne er fortsat enige om, at der i supplement til ovenstående dialog omkring rammerne kan indgås lokale aftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsaftaler.

  Frokostpause og plustid

  Det er ved overenskomsten aftalt at præcisere de eksisterende regler for frokostpauser, således at pauser under en halv times varighed medregnes i arbejdstiden, såfremt den ansatte står til rådighed i pausen. Der er enighed om, at der ikke er tilsigtet en ændring i forhold til den hidtidige praksis.

  Kravet om iværksættelsesaftaler for plustidsaftaler er ophævet, således at en aftale om plustid (dvs. beskæftigelsesgrad på mere end 100 %) kan aftales direkte med den enkelte medarbejder og ikke behøver at aftales med tillidsrepræsentanten.

  Kompetenceudvikling

  Parterne er blevet enige om en omlægning af kompetenceindsatsen. Dette indebærer, at Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) og Kompetencefonden udfases. Midlerne overføres til den nye karriere- og kompetencefond. Der udarbejdes en ny aftale for den nye fond inden udgangen af 2018.

  Ændring af aftale om tjenestefrihed af familiemæssige årsager

  I cirkulæret om tjenestefrihed af familiemæssige årsager udvides §4 ”Hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år” til også at inkludere tjenestefrihed med løn i forbindelse med modtagelse af ambulant behandling (når det træder i stedet for hospitalsindlæggelse, og det kræver den ansattes tilstedeværelse). 

  Indgåelse af ny ferieaftale

  I forbindelse med den nye ferielov har parterne besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der vil udarbejde en ny ferieaftale med tilhørende vejledning for statens område. Det forventes, at ferieaftalen færdiggøres inden udgangen af 2018.

  Psykisk arbejdsmiljøfokus

  Der er enighed om, at det er vigtigt at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Derfor er der afsat 1,5 mio. kr. til udvikling, tilbud om og evaluering af en frivillig lederuddannelse til sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø.

  Videreførelse af samarbejdssekretariatet

  Samarbejdssekretariatet videreføres uændret, og der sker en styrkelse af det centrale samarbejdsudvalgs strategiske rolle.

  Gruppelivsordning

  For ansatte omfattet af gruppelivsordning (ordning nr. 85034) sker der en stigning i forsikringssummerne ved både kritisk sygdom og dødsfald. Satserne hæves pr. 1. april 2018.

  Gymnasielærere og chefer ved gymansier

  For ansatte under AC-overenskomsten, fx gymnasielærere, er der indført en række nye elementer.

  For nyuddannede er der opnået enighed om, at der gives ret til 5 fridage med løn i det første ansættelsesår, såfremt den nyuddannede ikke får feriepenge fra feriekonto fra tidligere fuldtidsansættelse. Der er tale om en overgangsordning frem mod at den nye ferielov træder i kraft.

  Der er indgået aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, herunder private gymnasier, der medfører ændrede rammer for ansættelsesvilkårene. I forlængelse heraf flyttes dele af forhandlingsretten for pædagogiske ledere til DJØF. Vi redegør yderligere for aftalens betydning, når detaljerne er på plads.

  Ændring af ATP-sats for ansatte inden for Akademikernes forhandlingsområde

  Ansatte inden for Akademikernes forhandlingsområde stiger d. 1. april 2020 fra sats F til sats A.

  BUPL, 3F og HK

  Med indgåelsen af CFU-forliget ligger den økonomiske ramme for de øvrige overenskomster på de frie skolers område fast. Forhandlingerne om BUPL-overenskomsten, 3F-overenskomsten og en ny HK-overenskomst går derfor nu ind i en afsluttende fase. Der er planlagt adskillige forhandlingsmøder i den kommende periode, og vi melder nærmere ud, når vi kender resultaterne af forhandlingerne.

  Sekretariatet kan som altid kontaktes via telefon og mail.