Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

OK18. Orientering om delaftale mellem Moderniseringsstyrelsen og LC / FSL

  24. maj 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Overenskomstresultat 2018 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, herunder private gymnasier med grundskoleafdeling

  Der er nu indgået endelig delaftale mellem Moderniseringsstyrelsen og LC/Frie Skolers Lærerforening om OK18. Med udgangspunkt i det forlig der faldt på plads for nogle uger siden på det overordnede statslige område (CFU forliget), er de sidste elementer nu fastlagt, herunder udmøntning af lønstigninger mv.

  Vær opmærksom på, at aftalen skal først igennem en urafstemning blandt lærerforeningens medlemmer, inden aftalen er gyldig. Denne forventes afsluttet primo juni måned.

  Derudover er den nok største nyskabelse, at ledere ved de frie grundskoler nu får deres egen selvstændige organisationsaftale. Såfremt denne aftale godkendes, er den gældende pr. 1. januar 2019.

  Nedenfor gengives resultaterne.

  Løntillæg til lærere og børnehaveklasseledere

  Pr. 1. oktober 2018 indføres et årligt pensionsgivende tillæg på kr. 900 (grundbeløb niveau 31. marts 2012) til lærere og børnehaveklasseledere.

  Dette tillæg kan kaldes for ”OK18 tillæg”.


  Periodeprojekt

  Moderniseringsstyrelsen og LC/FSL er enige om at indgå i et forpligtende samarbejde kaldet ”Periodeprojektet”. Her skal parterne drøfte muligheder for forenkling af det eksisterende lønsystem, samt hvorledes anvendelsen af lokal løndannelse kan understøttes.


  Selvstændig organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler

  Hidtil har ledere ved frie grundskoler været knyttet op på den samme organisationsaftale som for lærere og børnehaveklasseledere. Den formelle forhandlingskompetence har været placeret hos Frie Skolers Lærerforening, selvom der i en årrække har eksisteret en organisation for ledere; Frie Skolers Ledere.

  Igennem de seneste år har Frie Skolers Ledere løbende arbejdet henimod egentlig selvstændighed. Dette er nu lykkedes. Med OK18 er der aftalt en selvstændig aftale for ledere ved frie grundskoler, og Frie Skolers Ledere har nu som fagforening den formelle forhandlingskompetence.

  Den nye aftale for ledere træder i kraft pr. 1. januar 2019

  Stillingsbetegnelser

  Den nye organisationsaftale introducerer to nye benævnelser for ledelsesorganisationen ved skolen. Der er tale om ”ledere” og ”mellemledere”. ”Ledere” dækker de hidtidige stillingsbetegnelser som skoleleder og forstander. ”Mellemleder” dækker de tidligere anvendte betegnelser for viceskoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører, viceforstandere m.fl.

  Skolerne kan fortsat anvende de hidtidige betegnelser, det er blot organisationsaftalen, der sondrer mellem hhv. leder og mellemleder.

  Løn til ledere

  For skolens øverste leder (skolelederen) fastsættes og aftales lønnen – som hidtil – ud fra et intervallønssystem afhængig af skolens elevtal mm. Som noget nyt er der med aftalens ikrafttræden pr. 1. januar 2019 knyttet et ekstra løninterval på, som vil gælde for skoler med 700 elever og derover.

  Lønintervaller for stillinger som øverste leder for skolen og øverste leder ved private gymnasiers grundskoleafdelinger er pr. januar 2019 således:

  Skoler med

  Intervalløn grundbeløb pr. 31. marts 2012

  99 elever og under

  Kr. 370.554-440.413

  100-349 elever

  Kr. 406.159-486.503

  350-699 elever

  Kr. 441.765-531.283

  700 elever og over

  Kr. 441.765-586.331

  Løn til ledere ved grundskoleafdelinger på private gymnasier

  Som noget nyt vil der ikke være et separat interval for ledere ved grundskoleafdelinger på private gymnasier. Disse vil fremadrettet blive indplaceret efter samme bestemmelser som ledere ved rene grundskoler.

  Vær opmærksom på, at alle lønstigninger i intervaller skal være aftalt mellem bestyrelsen og leder.

   

  Løn til mellemledere

  For mellemledere vil aflønning fremover ske ud fra to ”basisløntrin”, som afhænger af skolens elevtal.

  Skoler med

  Basisløntrin grundbeløb
  pr. 31. marts 2012

  349 elever og derunder

  Kr. 353.412

  350 elever og over

  Kr. 396.929

  Engangsvederlag til ledere og mellemledere

  Udover lønnen til såvel ledere som mellemledere kan der aftales yderligere løn i form af engangsvederlag.

   

  Varige og midlertidige tillæg til mellemlederen

  Mellemlederen kan udover basisløn samt eventuelt engangsvederlag aftale varige og/eller midlertidige tillæg for mellemlederens varetagelse af særlige funktioner eller for honorering for kvalifikationer og personlige faglige kompetencer, der er relevante for den pågældende leders varetagelse af stillingen.

  Ledere ved kostafdelinger

  Til stillinger som øverste leder ved skoler med kostafdeling forhøjes lønintervallernes top og bund for ledere med følgende beløb:

  Skoler med

  Intervallets bund

  Intervallets top

  Under 25 kostelever

  Kr. 35.388

  Kr. 26.213

  25 til 59 kostelever

  Kr. 52.426

  Kr. 43.252

  60 kostelever og over

  Kr. 70.776

  Kr. 61.601

  Godkendelse af lønaftaler

  Hidtil har Frie Skolers Ledere godkendt indgåede lønaftaler for ledere. Skolerne har således fremsendt kopi af lønaftaler til lederforeningens gennemsyn og godkendelse. Dette er med den nye aftale ændret, således Frie Skolers Ledere ikke fremover skal godkende indgåede lønaftaler.

  Forligsnævn udgår

  Den nye organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, ændrer også på tvistløsningsbestemmelserne. I dag kan sager om afskedigelse af ledere indbringes for et forligsnævn. Dette er fremover ikke muligt. Her træder i stedet de generelle bestemmelser i Fællesoverenskomsten mellem Staten og LC i kraft, hvorved afskedigelsessager der ikke har kunnet finde en løsning ved lokal dialog, indbringes i Moderniseringsstyrelsen.

  Vi har tidligere informeret om det overordnede resultat på det statslige overenskomstområde – CFU forliget. Det kan findes her.

  Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til de nye bestemmelser er du meget velkommen til at kontakte sekretariatet på telefon: 33 30 79 30.