Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Nye ansættelses- og lønvilkår pr. 1. oktober 2018

  20. september 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Som følge af de aftalte overenskomster træder nye ansættelses- og lønvilkår i kraft pr. 1. oktober 2018 for henholdsvis lærere og børnehaveklasseledere, ansatte under BUPL-overenskomsten og ansatte under 3F-overenskomsten.

   
  Ændringer i Organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere pr. 1. oktober 2018

  Nyt løntillæg pr. 1. oktober 2018

  Fra d. 1. oktober 2018 betales et årligt tillæg på kr. 900,00 (grundbeløb 31. marts 2012) til alle månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Tillægget betales med 1/12 pr. måned og er pensionsgivende for alle.

  Tillægget fremgår af den nye version af løntabellen, som kan findes her: (pdf)

  Ændringer i BUPL-overenskomsten pr. 1. oktober 2018

  Ikke-pædagoguddannedes adgang til pension

  Pr. den 1. oktober 2018 nedsættes karensperioden for, hvornår ikke-pædagoguddannede opnår pension fra 2 til 1 år. Det betyder, at der for ikke-pædagoguddannede oprettes pension, når medarbejderen er:

  1. fyldt 21 år,
  2. har mindst et års beskæftigelse
  3. er beskæftiget gennemsnitligt mindst otte timer pr. uge og
  4. er ansat for en periode på mindst seks måneder.

  Ændringen gælder både for nyansatte og allerede ansatte ikke-pædagoguddannede. Det betyder, at allerede ansatte ikke-pædagoguddannede med mellem 1 og 2 års anciennitet pr. 1. oktober 2018 vil være berettiget til pension, såfremt de tre øvrige betingelser også er opfyldt.

  Se yderligere ændringer i forhandlingsprotokollatet her:

  BUPL. Forhandlingsprotokollat 2018-21

  Ændringer i 3F-overenskomsten pr. 1. oktober 2018

  Som følge af den afsluttede forhandling af 3F-overenskomsten 2018-2021, træder følgende ændringer i kraft pr. 1. oktober 2018:

  Løn:

  Pr. 1. oktober 2018 tildeles medarbejdere på trin 20 en lønstigning, således at de hæves til trin 21. Trin 20-tillægget bortfalder ved denne lejlighed. Det betyder, at fra den 1. oktober 2018 bliver medarbejderne aflønnet efter statens skalatrin 14, 17 og 21. Til skalatrin 14 ydes et årligt tillæg på kr. 1.957 (marts 2012-niveau).

  For chauffører og kantinemedarbejdere, der ansættes efter 1. oktober 2018 på skoler, der holder lukket i mere end 5 uger, beregnes lønnen efter den beregningsmetode, som fremgår af overenskomstens § 4 stk. 3 også kaldt ”rengøringsmodellen”.

  Timelønnede:

  Fra den 1. oktober 2018 ansættes timelønnede efter nye vilkår. Det betyder, at timelønnede aflønnes med kr. 148 pr. time (marts 2012-niveau) på baggrund af konkret medgået tid. Der ydes ikke pension, løn under sygdom, søgnehelligdagsbetaling, løn under barns første og anden sygedag m.v.

  Anciennitetsbestemmelse:

  For medarbejdere, der ansættes efter 1. oktober 2018 optjenes der fuld lønanciennitet for beskæftigelse på 15/37 eller derover. Ved en beskæftigelses på under 15/37 optjenes lønancienniteten forholdsmæssigt. Timelønsansættelse er ikke anciennitetsgivende.

  Overarbejdsbetaling:

  Pr. 1. oktober 2018 ændres bestemmelsen om betaling af overarbejde, således at overarbejde betales med sædvanlig timeløn med tillæg på 50%, og ikke som tidligere med 100% efter 3 timer og 100 % for samtlige timer på søn- og helligdage. Samtidig bortfalder overenskomstens § 9, stk. 2, således at der samtidig kan modtages såvel overtidsbetaling som ulempegodtgørelse.

  Se yderligere ændringer i forhandlingsprotokollatet her: 

  3F. Forhandlingsprotokollat 2018-21

  Lønændringer fremgår af den nye version af løntabellen, som kan findes her: (pdf)

  Så snart de konkrete overenskomsttekster foreligger på tryk, vil de blive fremsendt til skolerne og vil kunne hentes på vores hjemmeside under fanebladet overenskomster.

  For spørgsmål vedr. overenskomsterne kontakt foreningens sekretariat.

  Thomas Sørensen,

  Nicolas No Richter,  

  Heidi Andersen,

  Rasmus B. Andresen,

  Løntabeller for ansatte på frie skoler 1. oktober – 31. december 2018)

  Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (excel)

  Fælles løntabel for alle medarbejdergrupper (pdf)