Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Det statslige tilsyn 2019

  16. januar 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Orientering: Undervisningsministeriet har offentliggjort den overordnede tilsynsplan for det statslige tilsyn og Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) tilsynsarbejde i det kommende år. 

  Her følger en beskrivelse af de væsentligste punkter med betydning for de private grundskoler og gymnasiale uddannelser:

  • Ministeriets tilsyn med frie grundskoler 2019
  • Ministeriets tilsyn med de private gymnasiale uddannelser 2019
  • Det økonomiske tilsyn 2019

  Ministeriets Tilsynsplan beskriver de planlagte risikobaserede og tematiske tilsyn. Ministeriet fører derudover enkeltsagstilsyn, som indledes på baggrund af konkrete henvendelser, presseomtale o.l. af institutionerne.

  Det er vigtigt for skolerne at være opmærksom på, at uanset tilsynstype og uanset hvilke forhold, der konkret har bragt en institution i søgelyset, så rettes tilsynsindsatsen ikke ensidigt mod netop disse isolerede forhold, men med blik for skolens virksomhed som helhed[ii]. Det statslige tilsyn tager i øvrigt udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelse.


  Ministeriets tilsyn med frie grundskoler 2019

  Ministeriet fører i særlig grad tilsyn med de frie grundskolers overholdelse af det dobbelte krav: ”Stå mål med-kravet” og frihed og folkestyre-kravet”. Ministeriet fører endvidere særligt tilsyn med, at skolerne i deres virke skal være uafhængige – ”uafhængighedskravet”. Samt at undervisningssproget er dansk – ”sprogkravet”.

  Tilsyn med frie grundskolers efterlevelse af ”stå mål med-kravet”

  Styrelsen fører et risikobaseret tilsyn med de frie grundskolers faglige resultater.  Tilsynet indledes ved, at styrelsen gennemfører en landsdækkende databaseret screening. I screeningen udtager styrelsen de skoler, der har de største faglige udfordringer målt på en række indikatorer[iii] 

  Tilsyn med frie grundskolers efterlevelse af ”frihed og folkestyre-kravet” 

  Tilsynet med de frie grundskolers overholdelse af frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet antager – ligesom det har været tilfældet de foregående to år – en fremtrædende plads i styrelsens tilsynsvirksomhed i 2019. 

  Styrelsen forventer i 2019 at kunne afslutte det tematiske tilsyn med frihed og folkestyre-kravet, som styrelsen iværksatte i 2017. Som opfølgning på den politiske aftale af 18. marts 2016 er styrelsen i færd med at udvikle rammerne for et indikatorbaseret tilsyn med de frie grundskoler overholdelse frihed og folkestyre-kravet. Styrelsen vil gennemføre en landsdækkende databaseret screening. Styrelsen er i gang med prøvekørsler af mulige indikatorer.

  Tilsyn med SSF (sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab)

  I 2018 er der gennemført en evaluering af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen. Formålet med evalueringen er at afdække, om skolerne lever op til kravene til undervisningen i det obligatoriske emne. Evalueringsresultaterne forventes at foreligge snarest.

  Som opfølgning på evalueringen forventer styrelsen at gennemføre et tematisk tilsyn med frie grundskolers undervisning i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF).

  Tilsyn med særlige grundskoletilbud til visse tosprogede elever

  Det er muligt for frie grundskoler at indgå aftale med en kommune om undervisning af elever med flygtningebaggrund i særlige modtagelsesklasser som en del af det samlede skoletilbud. Det sker i form af en overenskomst om særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever.

  Der er ifølge styrelsen ingen fri grundskoler, der har indgået sådan en overenskomst. Styrelsen gennemfører derfor i 2019 tilsyn med kvaliteten i sådanne undervisningstilbud på frie grundskoler, hvis der indgås overenskomst med en kommune.

  Opfølgning på nye skoler

  Som en udløber af en politisk aftale af 7. november 2017 skal nye frie grundskoler godkendes. Dette sker ved at sandsynliggøre overfor styrelsen, at skoleinitiativet agter at leve op til lovens krav. De første afgørelser i forlængelse af godkendelsesordningen vil blive truffet i første halvår af 2019. 

  Det fremgår af lovforarbejderne til den nye godkendelsesordning, at styrelsen i sin tilsynsvirksomhed i 2018/19 skal have særlig opmærksomhed på skoler, der har startet skoledrift i august 2018. Styrelsen vil i 3. og 4. kvartal 2019 følge op over for de skoler, der har virket i et skoleår. Det vil ske ved at gennemgå skolernes hjemmesider, økonomiske forhold, prøveresultater samt skolernes tilsynserklæringer. Styrelsen vil desuden gennemføre en samtale med skolelederen. Hvis styrelsen vurderer, at der er anledning til bekymring, vil styrelsen aflægge skolen tilsynsbesøg og beslutte, om skolen skal i tilsyn. 


  Ministeriets tilsyn med de private gymnasiale uddannelser 2019

  Det statslige kvalitetstilsyn med de gymnasiale uddannelser skal afspejle de retningsgivende mål, og staten skal gennemføre et årligt kvalitetstilsyn på alle typer gymnasiale uddannelser.

  Kvalitetstilsyn med de gymnasiale uddannelsers faglige resultater

  Styrelsen fører et risikobaseret tilsyn med, om undervisningen på de institutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser, har den nødvendige kvalitet. Tilsynet har til formål at identificere institutioner med vedvarende kvalitetsudfordringer samt at sikre, at institutionerne har fokus på og arbejder målrettet med at forbedre egne resultater.

  Tilsynsprocessen for det risikobaserede kvalitetstilsyn indledes ved en landsdækkende databaseret screening. Her udtager styrelsen de institutioner, som har de største udfordringer målt på en række indikatorer[iv]. Styrelsen har sin opmærksomhed rettet mod institutioner, hvor der ikke er tale om forbigående udslag, f.eks. baseret på en enkelt klasseårgang, men mere vedvarende problemer.

  Bekæmpelse af parallelsamfund

  Delaftalen på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund indebærer, at indikatorerne i det eksisterende risikobaserede kvalitetstilsyn med de gymnasiale uddannelsers faglige resultater suppleres med nye indikatorer, der har særligt fokus på parallelsamfundsproblematikken. De supplerende indikatorer, der skal anvendes i det justerede kvalitetstilsyn, skal være færdigudviklet med henblik på anvendelse i tilsynet fra skoleåret 2019/20. 

  Trivselsmålinger

  De gymnasiale uddannelser skal gennemføre elevtrivselsmålinger. Den første nationale trivselsmåling for gymnasierne er gennemført i november og december 2018. Resultaterne forventes at blive offentliggjort i foråret 2019. Styrelsen vil lave en analyse af resultaterne og påbegynde udviklingen af en ny trivselsindikator. Tilsynet vil derfor, i det omfang det er muligt, anvende data fra trivselsmålingen i det risikobaserede tilsyn fra skoleåret 2019/20.  

  Tilsyn med lærernes faglige og pædagogiske kompetencer

  Styrelsen vil i 2. halvår 2019 gennemføre et tematisk tilsyn med lærernes faglige og pædagogiske kompetencer. Tilsynet har til formål at sikre, at institutionerne har fokus på at overholde de gældende krav til lærernes faglige og pædagogiske kompetencer. Tilsynet vil omfatte institutioner på alle typer gymnasiale uddannelser.

  Supplerende tilsyn med fravær

  Styrelsen gennemfører i forbindelse med det risikobaserede kvalitetstilsyn for skoleåret 2018/2019 et supplerende tilsyn med fravær på de gymnasiale institutioner, der udtages i kvalitetstilsynet. I den forbindelse vil styrelsen også følge op på, om institutionernes lokale fraværsdata er offentliggjort på institutionernes hjemmesider.

  Tilsyn med nyoprettede private gymnasier

  Styrelsen fører tilsyn med nyoprettede private gymnasiers faglige kvalitet, overholdelse af det gymnasiale friheds- og folkestyrekrav og uafhængighedskrav samt økonomisk-administrative forhold. Det betyder for alle nyoprettede gymnasier, at de pr. definition er i tilsyn i deres første uddannelsesgennemløb.

  Tilsyn med elever, der læser hf-enkeltfag i meget lang tid 

  Et antal elever læser hf-enkeltfag i meget lang tid. På den baggrund vil styrelsen i 2019 sende et hyrdebrev til institutionerne, som orienterer om, at styrelsen vil gennemføre et tematisk tilsyn på dette område i 2019.


  Det økonomiske tilsyn 2019

  Styrelsen varetager det økonomisk-administrative tilsyn med de ca. 230 statsligt selvejende uddannelsesinstitutioner og de ca. 860 selvejende frie skoler på Undervisningsministeriets område, herunder de private grundskoler og ungdomsuddannelser. Det økonomisk-administrative tilsyn omfatter institutionernes økonomi, drift og anvendelse af tilskud.

  Økonomisk-administrativt tilsyn med de frie skolers økonomi og regeloverholdelse 

  Styrelsens risikobaserede økonomisk-administrative tilsyn er målrettet de institutionerne, hvor der er størst risiko for økonomiske og administrative udfordringer i forhold til økonomisk effektivitet og bæredygtighed samt administrativ regeloverholdelse.

  Det risikobaserede tilsyn tager afsæt i en screening. Screeningen foretages på baggrund af en række indikatorer i årsrapporterne og på baggrund af revisorernes rapportering af resultaterne af den udførte revision. Institutionernes årsrapporter og tilhørende revisionsprotokollater udgør således en væsentlig del af grundlaget for styrelsens vurdering af, om der er behov for at indlede et tilsyn med den enkelte institution.

  Der vil i 2019 blive anvendt følgende indikatorer ved screeningen: 

  • Likviditetsgrad (et mål for institutionens betalingsevne i forhold til forpligtelser, der forfalder inden for et år tillagt den beregnede feriepengeforpligtelse ultimo året).

  • Soliditetsgrad (et mål for, hvor stor en del af institutionens aktiver, der er egenfinansieret).

  • Aktivitetsudviklingen (angiver den procentvise udvikling af antallet af årselever i forhold til det foregående regnskabsår).

  • Belåningsgraden i ejendomme (angiver i hvor høj grad institutionens ejendomme er belånt og dermed muligheden for at fremskaffe likviditet ved belåning i en evt. friværdi).

  De frie skoler har frist for indberetning af regnskabsmateriale for 2018 den 1. maj 2019. Det er således en udfordring rent tilsynsmæssigt, at data ikke er aktuelle. Udover den ovenfor beskrevne screening foretager styrelsen derfor i løbet af året supplerende screeninger.

  Tilsyn med revisorkvalitet 

  Styrelsen fører tilsyn med kvaliteten af det arbejde, som revisorerne udfører. Tilsynet er rettet mod revisorer, der ikke udfører revisionen i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og på et tilstrækkeligt højt fagligt niveau, der opfylder de kvalitetskrav til revisionen, som styrelsen kræver. Tilsynet har til formål at vurdere, om de institutioner, hvis revisorers arbejde ikke opfylder kvalitetskravene, skal pålægges at skifte revisor.

  Tilsyn med resultatkontrakter 

  Selvejende institutioner har mulighed for at indgå en resultatkontrakt med institutionens øverste leder. Herudover har institutioner for erhvervsrettet uddannelse, gymnasier og voksenuddannelsescentre mulighed for at indgå resultatkontrakter med institutionens øvrige ledere. Undervisningsministeriet har fastsat retningslinjer for institutionernes brug af resultatkontrakter, hvoraf fremgår, at formålet med resultatkontrakten med den øverste leder er at fungere som et styringsredskab for bestyrelsen, understøtte dialog mellem bestyrelse og ledelse samt skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. Styrelsen fører årligt tilbagevendende tilsyn med institutionernes overholdelse af retningslinjerne med henblik på at sikre kvaliteten af institutionernes brug af resultatkontrakter, så formålet med kontrakterne realiseres i videst muligt omfang.  Tilsynet tager afsæt i institutionernes indberetning af oplysninger om resultatkontraktens rammebeløb og udbetalingsprocent.

  Tilsyn med det fleksible klasseloft på gymnasiale fuldtidsuddannelser

  Det er en betingelse for udbetaling af tilskud til de gymnasiale fuldtidsuddannelser, at der i gennemsnit er en maksimal klassekvotient på 28 beregnet pr. uddannelse og klassetrin (det fleksible klasseloft). Institutionerne kan dog i visse tilfælde fravige det fleksible klasseloft. Styrelsen fører et årligt tilbagevendende tilsyn med regulerede og private gymnasiale institutioners overholdelse af det fleksible klasseloft og anvendelse af mulighederne for at fravige klasseloftet.

  Kontakt foreningens sekretariat ved spørgsmål om det statslige tilsyn med de private grundskoler og ungdomsuddannelser.


  [i] Tilsynet omfatter knap 1.100 selvejende uddannelsesinstitutioner, som årligt modtager mere end 30 mia. kroner i tilskud. Styrelsen fører også tilsyn med udviklingen på landets knap 1.300 folkeskoler i samarbejde med kommunerne. 

  [ii] Er der f.eks. tegn på, at en undervisningsinstitution har problemer med kvaliteten af sin undervisning, vil det normalt tale for en samtidig, skærpet årvågenhed med hensyn til økonomisk-administrative forhold. Og omvendt.

  [iii] • Elevernes resultater fra 9.-klasseprøverne i dansk, matematik, engelsk og fælles naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi). • Elevernes overgang til ungdomsuddannelse efter 15 måneder. • Socioøkonomiske referencer for 9.-klasseprøven, som viser, hvordan den enkelte skoles elever har klaret afgangsprøverne sammenlignet med elever på landsplan med samme baggrundsforhold (skolens løfteevne).

  [iv] • Eksamensresultat (gennemsnit). • Overgang til videregående uddannelse 27 måneder efter afsluttet 3. g eller 2. hf. • Frafald ét år efter påbegyndt 1. g eller 1. hf. • Løfteevne (socioøkonomisk reference).

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fører tilsyn med, om skoler og institutioner på Undervisningsministeriets område[i] overholder lovgivningens krav til indholdet af skolernes og institutionernes undervisning og øvrige virke, om undervisningen er af tilfredsstillende kvalitet, og om de tildelte midler anvendes forsvarligt. Tilsynet er derfor opdelt på disse fem overordnede områder:

  • Fagligt og pædagogisk tilsyn

  • Institutionelt tilsyn

  • Økonomisk tilsyn

  • Tilsyn med støtteområdet

  • Øvrige tilsynsområder

  Læs hele Tilsynsplanen her:  

  Tilsynsplan 2019 (pdf)