Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Orientering om ny organisationsaftale for ledere ved frie skoler

  23. april 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Der er nu endeligt offentliggjort en nye lederaftale for ledere ved frie grundskoler. Aftalen findes her og har effekt med bagudvirkende kraft fra 1. januar 2019.

  Aftalen er på mange måder nytænkt i forhold til den nugældende organisationsaftale og medfører en række væsentlige ændringer for ledergruppen.

  Nedenfor vil vi kort gennemgå, hvad den nye organisationsaftale betyder for skolen og for den enkelte leder.

  Ledernes betegnelser i aftalen

  Fremadrettet betegnes og inddeles grundskolernes ledelser som henholdsvis: ”Øverste leder” og ”Øvrige ledere”.

  Øverste leder: Forstås på en fri grundskole som ”skolelederen” eller ”forstanderen”. ”Øverste leder” ved en grundskoleafdeling ved en privat gymnasial uddannelse forstås som ”afdelingsinspektøren”.

  Øvrige ledere: Forstås som ”viceskolelederen” og ”afdelingslederen”.

  Den enkelte skole kan vælge at anvende stillingsbetegnelser, som vi kender dem i dag.

  Nye ansættelsesbreve

  Som følge af den nye organisationsaftale skal der udstedes nye ansættelsesbreve til alle ledere.  Skabelon til ansættelsesbrevene forventes på vores hjemmeside i løbet af ugen.

  Øverste leder, grundskoler

  For øverste leder gælder, at skolen indplaceres i et interval på baggrund af skolens elevtal. Som noget nyt er der et interval for skoler med mere end 700 elever.

  Beløb angivet i

  2012-niveau

  Bund

  Top

  0 - 99 elever

  Kr. 370.554

  Kr. 440.413

  100 – 349 elever

  Kr. 406.159

  Kr. 486.503

  350 – 699 elever

  Kr. 441.765

  Kr. 531.283

  700 + elever

  Kr. 441.765

  Kr. 586.331

  For øverste leder ved skoler med kostafdeling forhøjes ovenstående intervaller med følgende beløb:

  Beløb angivet i

  2012-niveau

  Bund

  Top

  0 - 25 kostelever

  Kr. 35.388

  Kr. 26.213

  25 – 59 kostelever

  Kr. 52.426

  Kr. 43.252

  60 + kostelever

  Kr. 70.776

  Kr. 61.601

  Såfremt der for øverste leder skal aftales øget løn inden for det eksisterende eller i et nyt interval, kræver dette en konkret skriftlig aftale med skolens bestyrelse.

  Hertil kan aftales engangsvederlag i form af honorering for særlig indsats og/eller resultatløn i henhold til Undervisningsministeriets bemyndigelsesskrivelse af juni 2003.

  Øvrige ledere, frie grundskoler

  For gruppen af viceskoleledere og afdelingsledere sker den største ændring. Gruppen betegnes i organisationsaftalen som ”Øvrige ledere”. Lokalt kan det fortsat aftales, at der benyttes andre stillingstitler end ”øvrig leder”. Øvrige ledere indplaceres fremadrettet på en basisløn, afhængig af skolens elevtal.

  Beløb angivet i

  2012-niveau

  Basisløn

  0 - 349 elever

  Kr. 353.412

  349 + elever

  Kr. 396.929

  Hertil kan aftales varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg eller honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.

  Det må forventes, at Undervisningsministeriets bemyndigelsesskrivelse af juni 2003 ikke længere vil være gældende for øvrige ledere under den nye organisationsaftale.

  Lønkonvertering for øvrige ledere pr. 1. januar 2019

  For allerede ansatte øvrige ledere, dvs. viceskoleledere og afdelingsledere, skal den eksisterende intervalløn konverteres til en basisløn med et tilhørende personligt udligningstillæg, således, at den samlede løn fremadrettet svarer til den nuværende intervalløn.

  Allerede indgåede aftaler om honorering for særlig indsats videreføres uden ændringer.

  Vi vil snarest offentliggøre en konverteringsberegner, som skolen kan benytte.

  Efter organisationsaftalens ikrafttræden vil øvrige ledere kunne forhandle sig til varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg eller honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.

  Skift imellem elevintervaller

  Skift imellem intervaller sker, som hidtil, således, at skift til et højere interval sker, når skolen to skoleår i træk har haft et højere elevtal. Se eksempel:

   

  Antal elever pr. 5. september

  Interval

  2015/16

  680

  350 – 699

  2016/17

  730

  350 – 699

  2017/18

  760

  350 – 699

  2018/19

  720

  700 +

  Godkendelse af lønaftaler

  Lønaftaler skal fra 1. januar 2019 ikke godkendes af Frie Skolers Ledere, men bør stadig gennemses af skolens revisor ved regnskabsgennemgang.

  Ny organisationsaftale for ledere ved frie skoler.

  Aftalen findes her

  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter