Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

#FPnyt nr. 2 om ny prøvebekendtgørelse og prøvevejledninger, sygeprøver, tilmelding til sommertermin og bookinger

  27. november 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Tilmeld korrekt til prøverne i maj/juni 2020

  Tilmelding til prøverne i maj/juni 2020 kan ske frem til den 1. december 2019. Den beskikkede censur lægges på baggrund af det tilmeldte antal elever. Det er derfor vigtigt, at skolen tilmelder det nøjagtige antal elever, der skal aflægge de enkelte prøver.

   

  Vigtigt at alle elever får aflagt eventuelle manglende prøver

  Vær opmærksom på, at det kan have betydning for elevers retskrav på optagelse på en ungdomsuddannelse, hvis elever i 9. og 10. klasse ikke får aflagt sygeprøver.


  Kontrollér censortildeling ved skriftlige syge- og semesterprøver

  Skoler, der afholder skriftlige syge- og semesterprøver i december 2019, har den 20. november 2019 modtaget en oversigt over de beskikkede censorer, der skal rette skolens skriftlige elevbesvarelser. Skolens leder skal kontrollere, at oversigten er i overensstemmelse med de prøver, der skal afholdes på skolen. Hvis der er syge- og semesterprøver, der alligevel ikke skal afholdes på skolen, skal du sende en mail til , hvori du oplyser skolens navn, institutionsnr., og hvilken prøve eleven/eleverne alligevel ikke skal aflægge.

   

  Husk at booke elever til syge- og semesterprøver

  Testogprøver.dk vil blive anvendt til afvikling af skriftlige syge- og semesterprøver i december 2019. Eleverne skal bookes til alle prøver, der afvikles via testogprøver.dk. Eleverne kan bookes frem til prøvens start.

   

  Ny rollestyring i testogprøver.dk

  Fra d. 29/11 kommer rollestyringen i forbindelse med folkeskolens digitale prøver til at ske i testogprøver.dk. Den nye rollestyring skal fx benyttes, når skolelederen tildeler en medarbejder ret til at sætte eleverne i gang med en digital prøve. I forbindelse med ændringen bevarer alle medarbejdere deres nuværende rettigheder. Ændringen vil derfor kun være relevant, hvis en medarbejder skal have tildelt eller frataget sine rettigheder. Du kan læse mere om den nye rollestyring i vejledningen til testogprøver.dk, som opdateres d. 29/11

   

  LÆS HELE #FPNYT 2 HER

  Ny prøvebekendtgørelse offentliggjort

  Den nye prøvebekendtgørelse er offentliggjort den 20. november 2019 og trådte i kraft 22. november. Den kan findes på uvm.dk/fp under love og regler. Som følge heraf er der sket følgende ændringer:


  Ny bunden prøve i de praktisk/musiske valgfag i 8. klasse

  Alle elever i 8. klasse skal fra skoleåret 2020/2021 aflægge en bunden prøve i et af de to-årige praktisk/musiske valgfag musik, billedkunst, madkundskab og håndværk og design. Prøverammerne fremgår af fagbilag 1 (afsnit III) til bekendtgørelsen. Elever, der forlader folkeskolen efter 9. klasse, vil fra 2021/2022 have aflagt otte obligatoriske prøver, hvoraf de seks er bundne og to er fundet ved udtræk. Resultatet af prøven vil fra 2021/2022 indgå i beregningen af karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangseksamen. 


  Naturfagsprøverne

  De skriftlige udtræksprøver i fysik/kemi, biologi og geografi ændres fra maj prøveterminen 2020. I den nye prøvebekendtgørelse er der også foretaget justeringer og præciseringer til den fælles bundne prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. For mere information henvises til brev af 26. november 2019.


  Idrætsprøven

  Der er tilføjet en ny bestemmelse i prøvebekendtgørelsens § 33, hvorefter der på baggrund af en konkret, individuel vurdering er mulighed for, at visse elever kan blive fritaget for at blive bedømt på de kropslige færdigheder i prøven i idræt. Elever, som bliver omfattet af den nye bestemmelse, prøves alene i sammensætning af praksisprogram og idrætsfaglig viden og skal således ikke vurderes ud fra deres kropslige færdigheder.

   

  Krav til prøveaflæggelse på 9. klasseniveau for elever i 10. klasse

  Elever i 10. klasse, som vil aflægge prøve på 9. klasse niveau i skriftlig dansk og/eller matematik, skal aflægge alle delprøver i dansk (skriftlig fremstilling, læsning og retskrivning) og/eller matematik (matematik uden hjælpemidler og matematik med hjælpemidler), før den skriftlige prøve i henholdsvis dansk og matematik kan betragtes om aflagt.

  Fastsættelse af klagefrist i forbindelse med prøver

  Der er fastsat en klagefrist på 2 uger, efter bedømmelsen er meddelt eleven. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.


  Ændring af krav til opbevaring af censors og eksaminators noter

  Det er fastsat, at noter taget i forbindelse med en mundtlig prøve, kun skal opbevares i 3 måneder, efter bedømmelsen afsluttes, eller en eventuel klagesag er afgjort.

   

  Prøvevejledninger

  Styrelsen offentliggør løbende opdaterede prøvevejledninger i fagene på uvm.dk/fp. Til sygeprøve december-januar 2019/2020 er det prøvevejledningerne fra 2018, som er gældende. Disse kan også anvendes i forbindelse med semesterprøverne december-januar 2019/2020.

  FPnyt 2  2019 kalender