Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

COVID | Restriktioner for nordjyske skoler

  18. november 2020
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Denne nyhed opdateres løbende. Seneste information er placeret øverst i artiklen:

  Orientering d. 18. november, kl. 13.00

  Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort de justerede retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser i Nordjylland:

  Retningslinjerne er justeret på baggrund af de lempelser af restriktioner og anbefalinger for de syv nordjyske kommuner, som trådte i kraft mandag den 16. november:

  • Elever i 5.-8. klassetrin kan modtage undervisning med fysisk fremmøde
  • Anbefalingen om ikke at krydse kommunegrænser inden for de syv berørte kommuner fjernes. Anbefalingen om ikke at rejse ind og ud af det berørte område fastholdes.

  Der er herudover foretaget følgende ændringer i retningslinjerne:

  • Afsnittet om håndtering af smittetilfælde er forkortet, og der er indsat en henvisning til Sundhedsstyrelsens vejledning, da der er forskellige modeller for smitteopsporing på henholdsvis grundskole samt ungdoms- og voksenuddannelser.
  • Tilføjelse af, at kravet om 1 meters afstand – udover ved behov for trøst – også kan fraviges ved udeleg og frikvarterer, hvis der er ekstra opmærksomhed på, at aktiviteten foregår inden for klassen/gruppen, samt på de generelle anbefalinger omkring hygiejne og rengøring.
  • Præciseringer af, hvornår der er tale om regler og anbefalinger.

  --

  Orientering d. 14. november, kl. 9.45

  Regeringen lemper på restriktioner på børne- og undervisningsområdet i Nordjylland. Lempelserne træder i kraft mandag den 16. november.

  Børn i 5.-8. klassetrin kan komme tilbage i skole. Anbefalingen om ikke at krydse kommunegrænser inden for de syv berørte kommuner fjernes, men anbefalingen om ikke at rejse ind og ud af det berørte område fastholdes.

  Reglerne om nødundervisning vil fortsat gælde for bl.a. skoler og ungdomsuddannelser i de pågældende kommuner. Det betyder, at skolerne fortsat vil kunne benytte sig af fjernundervisning i det omfang, der er behov herfor.

  Alle øvrige restriktioner gælder fortsat.

  Faktaark om lempelserne kan findes her

  Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer og spørgsmål og svar særligt for Nordjylland vil blive revideret mandag d. 16. november.

  --

  Orientering d. 9. november, kl. 12.00

  Elever fra skilsmissefamilier: Socialministeriet nu lavet en retningslinje for elever med delt bopæl i to kommuner:

  "Afgørelser og aftaler om samvær efter forældreansvarsloven gælder fortsat. Det ændrer de tiltag, der er iværksat for Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner ikke på.

  Det er imidlertid afgørende, at de iværksatte tiltag, der skal begrænse smittespredning fra disse kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter, respekteres.

  Et af tiltagene er, at alle beboere i de berørte kommuner kraftigt opfordres til alene at krydse kommunegrænser, hvis der er væsentlige og uopsættelige hensyn. Det at komme på samvær og se sin anden forælder kan sagtens være et væsentligt hensyn til barnet. Alligevel opfordrer vi til, at forældrene i den kommende kortere periode, hvor det er muligt, aftaler sig frem til andre løsninger, der bevarer kontakten mellem barnet og forælderen, så barnet krydser kommunegrænsen mindst muligt og måske slet ikke."

  --

  Orientering d. 9. november, kl. 11.00

  Børne- og Undervisningsministeriet har nu udstedt de samlede retningslinjer for skolerne beliggende i de syv kommuner i Nordjylland, der er berørt af særlige restriktioner på baggrund af COVID. Retningslinjerne er vedhæftet denne mail.Retningslinjerne træder i kraft d.d. den 9.november og løber foreløbigt til den 3. december.Retningslinjerne beskriver:

  • Regler for fremmøde
  • Bevægelse mellem og over kommunegrænser
  • Regulering af nødundervisning, faglige krav og krav til elevernes deltagelse
  • Organisering af aktiviteter i skole, institution og SFO
  • Generelle sundhedsfaglige anbefalinger, hygiejne og rengøring
  • Håndtering af smittetilfælde
  • Brug af mundbind og visir

  Find de gældende retningslinjer for dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler i Nordjylland.

  --

  Orientering 8. november, kl. 12.45

  Transport af elever: Børne- og Undervisningsministeriet svarer nu på, om elever kan tage bussen til og fra skole.

  Hvis eleven går i skole eller tager uddannelse, i den kommune de bor i, kan de tage bussen som normalt.

  Øvrige elevgrupper, der har lov til at møde frem på deres skole i en anden kommune end hjemkommunen, kan tage bussen, såfremt trafikselskabet tilbyder bustrafik, der overskrider kommunegrænsen. På sådanne ruter, må trafikselskabet kun medtage passagerer, der skal til eller fra deres skole eller uddannelsessted. Hvis elever anvender en sådan busrute, skal der fremvises gyldigt studiekort, når kommunegrænsen overskrides.  Desuden kan elevers normale skolebuskort fungere som  dokumentation. Der skal ikke udstedes nogen ny form for dokumentation. 

  --

  Orientering 6. november, kl. 18.15:

  I Nordjylland er der indført en række restriktioner for at stoppe smittespredning af muteret COVID-19. Børne- og Undervisningsministeriet har nu præciseret, hvad restriktionerne betyder for de berørte kommuner i forhold til børne- og undervisningsområdet. De berørte kommuner er: Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted, Hjørring.

  Hvem må krydse kommunegrænserne?

  Et af de store spørgsmål har været, hvem der må krydse kommunegrænserne. Børne- og Undervisningsministeriets præciserer nu følgende:

  Personale i dagtilbud samt undervisere og ledere må både krydse kommunegrænserne inden for de syv berørte kommuner og må ligeledes krydse kommunegrænser fra de berørte kommuner til andre kommuner. Derudover må de komme fra andre kommuner til de berørte kommuner for at passe deres arbejde inden for børne- og undervisningsområdet.

  Børn i dagtilbud, elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne må ikke krydse kommunegrænserne inden for de syv berørte kommuner og må ligeledes ikke krydse kommunegrænser fra de berørte kommuner til andre kommuner samt komme fra andre kommuner til de berørte kommuner for at komme i dagtilbud eller gå i skole.

  Sårbare og udsatte elever samt elever, der modtager specialundervisning, er undtaget og kan nødundervises på skolen. Dette gælder også elever, som ikke normalt betragtes som udsatte, men hvor der er behov for ekstra støtte og daglig kontakt med eleven. Det er skolens ledelse, som vurderer, om en elev har behov for fremmøde.

  Læs mere om både personalegruppers og elevgruppers mulighed for at krydse kommunegrænser her

  Nye spørgsmål/svar

  Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en lang række nye spørgsmål/svar i relation til den konkrete situation og restriktionerne i Nordjylland. Vi anbefaler, at skolerne orienterer sig i disse. Find dem her

  Vi har i dag modtaget flere spørgsmål vedr. elevernes transport til og fra skole. Vi har desværre ikke på nuværende tidspunkt nye svar i relation til dette tema.

  --

  Orientering 6. november 2020, kl. 12.15:

  Foreningen har i dag ifm. møde med Børne- og Undervisningsministeren mundtligt fået uddybende informationer om restriktionerne i Nordjylland. Restriktionerne gælder skoler i 7 kommuner; Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner. Restriktionerne får dog også betydning for skoler, der modtager elever fra disse kommuner. Elever i de berørte kommuner må ikke krydse kommunegrænser for at komme i skoler.

  Vi afventer fortsat en mere præcis retningslinje ift. ansatte medarbejdere ved skolerne ift. til deres kryds af kommunegrænserne. Udgangspunktet er indtil videre, at ansatte inden for børne- og undervisningssektoren er at betragte som medarbejdere med kritiske arbejdsfunktioner, og de kan derfor krydse kommunegrænserne og møde på arbejde.

  På skolerne i de 7 berørte kommuner gælder det, at al undervisning overgår til nødundervisning. Det betyder, at man ikke forventer, at skolen kan leve op til de normale kvalitetskrav og mål for undervisningen. At skolerne overgår til nødundervisning, betyder ikke, at alle elever skal modtage fjernundervisning, forstået som online-undervisning. Det er dog et krav at elever fra 5. – 8. klasse skal modtage fjernundervisning og ikke møde fysisk på skolen. Dette gælder også for elever, der skal krydse kommunegrænserne. Det gælder ikke for socialt udsatte elever eller elever med særligt specialundervisningskrævende behov.

  Foreningen er mundtligt blevet orienteret om, at skolerne kan vælge at kan vælge at lade al undervisning for øvrige klassetrin foregå som fjernundervisning, hvis det ikke er muligt at fortsætte den fysiske undervisning.

  I Sundhedsstyrelsens information, som vi skrev om i går aftes fremgik det ikke tydeligt, hvilke skoler og institutionstyper i de berørte kommuner, der blev pålagt reglerne om brug af mundbind. Foreningen har nu fået bekræftet, at disse regler fortsat kun gælder for ungdomsuddannelserne, videregående uddannelser etc. og altså ikke for grundskoler og daginstitutioner.

  Foreningen har opsøgt og forventer yderligere informationer fra Børne- og Undervisningsministeriet, formodentlig senere på dagen.

  --

  Orientering 5. november 2020:

  Regeringen har d. 5. november 2020 annonceret restriktioner i en række Nordjyske kommuner på baggrund af risikoen for spredning af smitte med COVID. Disse restriktioner får betydning for medlemsskolerne i området.

  Tiltagene gælder skoler i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner.

  Tiltagene træder kraft fra d. 9. november. Tiltagene er foreløbigt gældende til og med den 3. december 2020.

  Foreningen har på nuværende tidspunkt ikke detaljerede oplysninger fra Børne- og Undervisningsministeriet om, hvordan skolerne skal forholde sig, men Sundhedsstyrelsen har udsendt en foreløbig information, som skolerne kan forholde sig til. Skolerne skal dog være opmærksomme på, at der kan komme yderligere restriktioner fra både Sundhedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet inden for de nærmeste dage.

  Skærpet opmærksomhed på hygiejne og afstand m.v.

  I dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser, herunder skoler med kostafdeling, skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom samt på håndhygiejne, rengøring, afstandskrav og mundbind i fællesarealer.

  1 meters afstand skal fra mandag den 9. november 2020 overholdes på alle grundskoler.

  Der bør på alle institutioner være særligt opsynspersonale.

  Elever hjemsendes til fjernundervisning

  5.- 8. klassetrin skal indtil videre modtage fjernundervisning, da der for nylig i Nordjylland er set høj smitte i aldersgruppen 10 - 14-årige.

  Øvrige klassetrin kan have fremmøde.

  Der skal ikke afholdes aktiviteter, hvor elever blandes på tværs af klasser og klassetrin, f.eks. skal man undgå fælles frikvarter, undervisning på tværs af klasser og fælles møder på tværs af klasser. 

  Særligt vedr. ungdomsuddannelser

  Fremmøde reduceres til max. 50 pct. på ungdomsuddannelser fra mandag den 9. november 2020, og der indføres mulighed for nødundervisning. Undtaget er dog sårbare elever og elever på FGU, STU og ASF-klasser. Der kan prioriteres fremmøde for studerende, der er i deres afsluttende år.

  Særligt vedr. skoler med kosttilbud

  Elever på kostskoler skal i videst muligt omfang blive på kostafdelingen, og de bør ikke vende retur til skolen, hvis de tager hjem i weekenderne.

  Særligt vedr. dagtilbud

  Dagtilbud omfattes fra mandag den 9. november 2020 af krav til pasning i mindre, faste grupper.

  Personale

  Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner. Alle med bopæl uden for de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner, medmindre væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.

  Med kritiske funktioner sigtes der i denne sammenhæng blandt andet til personale ansat i børne- og undervisningssektoren.

  Arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.

  Transport

  Der lukkes for kollektiv persontrafik med bl.a. bus og tog ind og ud af de berørte kommuner og på tværs af kommunerne, dog ikke for kørsel med skolebusser og lignende.

  Det vil skulle sikres, at personer, der varetager kritiske funktioner, fortsat kan møde på arbejde. Det søges aftalt med Nordjyllands Trafikselskab, at de stiller flextur til rådighed for denne gruppe. Dette skal betragtes som en nødordning, og alle, der råder over private transportmidler, herunder bil, eller har andre muligheder opfordres til at benytte disse.

   

  Så snart foreningen ved mere, sendes informationer ud til de berørte skoler.

  Læs Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål/svar - særligt for Nordjylland her