Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Valgbarhed og inhabilitet. Hvem kan ikke være skolens tilsynsførende?

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Valgbarhed og inhabilitet

  En tilsynsførende må ikke:

  1. tilhøre forældrekredsen,
  2. være medlem af skolens bestyrelse,
  3. være ansat på skolen,
  4. være ansat eller bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole, hvis skolens ansatte eller bestyrelsesmedlemmer fører tilsyn med denne anden frie grundskole, eller
  5. være gift eller nært beslægtede med personer, som er omfattet af nr. 1-4.

  Fra 1. januar 2018 må den tilsynsførende som noget nyt ikke:

  6. have været elev på skolen eller gift eller nært beslægtet med en elev på skolen

  Derudover indføres der en 5-årig karensperiode fra 1. januar 2018, som gælder alle seks punkter.

   
  Det fremgår direkte af ordlyden i Friskoleloven af § 9 b, stk. 2, nr. 6, at det afgørende tidspunkt for vurderingen af habilitet er selve valghandlingen, og derfor vil tilsynsførende, der er valgt forud for 1. januar 2018, ikke være omfattet af den nye 5-årige karensperiode for så vidt angår den igangværende funktionsperiode. Det er således først ved valg af tilsynsførende, der gennemføres efter den 1. januar 2018, at de tilsynsførende vil være omfattet af den 5-årige karensperiode.

  Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at kravet om ikke at måtte have været elev på skolen samt det generelle krav om en 5-årig karensperiode finder anvendelse for tilsynsførende, der allerede er valgt ved lovens ikrafttræden den 1. januar 2017, og at tilsynsførende, som ikke ved lovens ikrafttræden lever op til de nye krav, derfor må afgå som tilsynsførende. Det er imidlertid ministeriets opfattelse, at de pågældende lovbemærkninger, for så vidt angår denne konkrete problemstilling i overensstemmelse med lovens ordlyd må forstås sådan, at de tilsynsførende skal afgå ved udløbet af deres igangværende funktionsperiode, hvis de er omfattet af § 9 b, stk. 2, nr. 6.

  Der henvises til friskoleloven § 9 b, stk. 2, nr. 1-6.

  Det skal bemærkes, at det af friskolelovens § 5, stk. 10, blandt andet fremgår, at forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet gælder for de tilsynsførende. Derfor vil en tilsynsførende i visse situationer kunne være inhabil i forhold til en konkret sag/problemstilling som følge af, at den tilsynsførende har været elev på skolen eller er gift eller nært beslægtet med en elev på skolen. Gentagne ganges konkret inhabilitet vil kunne føre til generel inhabilitet.

   

  Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  3330 7927
  6077 1719

  Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer