Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Medarbejdere på skoler har ingen konkret lovmæssig hjemmel til magtanvendelse, som det fx kendes fra opholdssteder, åbne og delvist lukkede døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner for anbragte børn og unge.

Overordnede retningslinjer

Kun i ganske særlige tilfælde kan magt anvendes for at afværge, at et barn eller ung udøver vold mod andre, ødelægger eller beskadiger ting. Dette kan alene ske, hvis barnet eller den unge har påbegyndt et overgreb, som det ikke er muligt at forhindre eller standse på andre måder end ved anvendelse af magt.

Konfliktsituationer skal altid søges løst ved hjælp af pædagogiske midler og metoder og ved barnets/den unges frivillige medvirken.

Gældende dansk lovgivning tager højde for situationer, hvor magt må betragtes som nødvendig for at afværge eller modvirke en farlig situation. Det drejer sig primært om situationer, hvor hensynet til en persons egen eller andres sikkerhed vejer tungere end hensynet til, at der ikke må anvendes magt. I disse situationer er anvendelsen af fysisk magt straffri. Loven forudsætter herved, at handlingen står i proportion til situationen og at der således kun anvendes den nødvendige magtudøvelse. Der vil typisk være tale om situationer, hvor manglende indgriben fra medarbejderes side vil medføre endnu større skade end selve magtanvendelsen.

Når medarbejdere håndterer disse situationer i dagligdagen, er det afgørende, at de er helt afklarede med deres handlerum, således at en eventuel tvivl ikke fører til en undladelse af nødvendig handling. Samtidig er det afgørende, at børn og unge ikke udsættes for straf eller krænkende behandling.

Eksempel på konkrete retningslinjer

Medarbejdere må og skal afværge en situation, hvor et barn eller ung bliver til fare for sig selv.

Medarbejdere må og skal modvirke en situation, hvor et barn eller ung bliver eller er i overhængende fare for at blive udsat for et angreb fra et andet barn eller ung.

Medarbejdere må og skal afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på dem selv.

Medarbejdere må og skal afværge omfattende beskadigelse eller ødelæggelse af materielle ting.

Skolelederen

I tilfælde af magtanvendelse orienteres skolens leder straks.

Skolelederen skal sørge for at få en meget præcis beskrivelse af hændelsesforløbet fra både medarbejder og elev.

Frie grundskoler har i øvrigt ingen pligt til at indberette magtanvendelse til nogen myndighed.

Medarbejderen

Ved magtanvendelse bør medarbejderen hurtigst muligt og senest indenfor 24 timer lave en skriftlig registrering af episoden. Det er den person, der har foretaget magtanvendelsen, som skal udfylde en form for magtanvendelsesskema.

Skemaet afleveres til skolelederen. Den skriftlige registrering med leders påtegning lægges i personalemappen.

Har skolelederen mistanke om, at der er fundet uberettiget magtanvendelse sted, bør denne kontakte Danmarks Private Skoler i forhold til tjenestelig sag m.v.

Elev og forældre

Med mindre den magtanvendelse, der er fundet sted må vurderes som strafbar (legemlig afstraffelse eller nedværdigende behandling) og ikke for at afværge, at eleven øver vold mod sig selv eller andre, eller ødelægger eller beskadiger ting, kan sagen holdes mellem skolen, eleven og forældrene, der dog absolut bør inddrages – både med grundig orientering og i det videre forløb.

Kontakt Danmarks Private Skoler for vejledning i forbindelse med magtanvendelse.

Rasmus Bondo Vester

Rasmus Bondo Vester

Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering

Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser