Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Krav til tilsynsførende


Frie grundskoler skal vælge mellem at selvevaluere eller et eksternt tilsyn af en tilsynsførende.

Den tilsynsførende på en fri grundskole skal være certificeret.

For at blive certificeret skal man have faglige og pædagogiske kvalifikationer til at kunne vurdere undervisning på grundskoleniveau. Den tilsynsførende skal desuden leve op til kravene i friskoleloven vedrørende valgbarhed (Se friskoleloven § 9 b stk. 2).
Derudover skal de certificerede tilsynsførende deltage i et uddannelsesforløb.


Liste over certificerede tilsynsførende

I takt med, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet certificerer de tilsynsførende, offentliggøres disse på tilsynsportalen med deres navn og kontaktoplysninger. Skoler, der ønsker eksternt tilsyn, kan enten vælge en tilsynsførende fra portalen eller via skoleforeningerne indstille en kandidat til certificering.


Uddannelsen af de tilsynsførende

Skoleforeningerne og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har et fælles ansvar for uddannelsen.

Uddannelsesforløbet består af fire moduler:

 1. Et grundmodul om friskoleloven og lovens krav til tilsyn
 2. Et fagligt pædagogisk modul om indholdet i tilsynet med undervisningen på en fri grundskole
 3. Et modul om frihed og folkestyre
 4. Et metode - og procesmodul om tilsynsmetoder m.m.

Ansøgning og indstilling

Ansøgning om deltagelse i uddannelsesforløbet sker via Danmarks Private Skoler ellen en anden skoleforening, som har medansvaret for at tilrettelægge og gennemføre uddannelsen. Se datoer for kommende kurser.

Danmarks Private Skoler indstiller, via et certificeringsudvalg, til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvem der skal certificeres.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderer endeligt, hvem der skal certificeres som tilsynsførende.


Gyldighed og fornyelse af uddannelsen

Certificeringen gælder for 5 år. Hvis den tilsynsførende vil forny sin certificering, skal den pågældende deltage i
et kort kursus, som udbydes af skoleforeningerne. Formålet er, at de tilsynsførende får vedligeholdt deres kompetencer som tilsynsførende. Se datoer for kommende kurser.

Kommende kurser

På Fordelingssekretariatets hjemmeside findes en oversigt om kommende kurser samt ansøgningsskema.


Certificering (fra Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.)

Kapitel 2

Certificering

§ 6. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen) certificerer efter indstilling fra skoleforeningerne for de frie grundskoler en tilsynsførende, der

1) opfylder kravet i lovens § 9 c, stk. 2, nr. 1, om at have sådanne faglige og pædagogiske forudsætninger, at den pågældende er i stand til at varetage et tilsyn med undervisningen på grundskoleniveau, jf. § 7,

2) opfylder kravet i lovens § 9 c, stk. 2, nr. 2, om at beherske dansk i skrift og tale, jf. dog stk. 2, og

3) har gennemført det uddannelsesforløb, der er nævnt i §§ 12-15, jf. dog § 8.

Stk. 2. Styrelsen kan udstede en betinget certificering i de tilfælde, hvor en valgt tilsynsførende ikke har gennemført uddannelsesforløbet nævnt i §§ 12-15, men hvor forløbet agtes gennemført på førstkommende uddannelsesforløb efter valget af den tilsynsførende. Den tilsynsførende kan først tiltræde hvervet, når denne meddeles den endelige certificering.

Stk. 3. En ansøger, som ønsker certificering til at føre tilsyn med tyske mindretalsskoler eller med skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk, skal over for styrelsen dokumentere at være i besiddelse af de nødvendige sproglige forudsætninger herfor.

Stk. 4. Certificering som tilsynsførende gives for en periode på 5 år. Certificeringen kan begrænses, således at den pågældende alene certificeres til at føre tilsyn med skoler med et andet nærmere angivet undervisningssprog end dansk.

Stk. 5. En certificeret tilsynsførende kan føre tilsyn med en eller flere frie grundskoler.

§ 7. En ansøger anses for at have de nødvendige faglige og pædagogiske forudsætninger, hvis

1) ansøgeren har en uddannelse, der kvalificerer til at undervise i grundskolen,

2) ansøgeren har anden tilsvarende uddannelse, hvor ansøgeren har opnået kendskab til hvilke krav, der stilles til undervisningen i grundskolen, eller

3) ansøgeren på anden måde kan dokumentere at have kendskab til hvilke krav, der stilles til undervisningen i grundskolen.

Stk. 2. Styrelsen lægger ved sin vurdering efter stk. 1, nr. 3, særlig vægt på ansøgerens undervisningserfaring på grundskoleniveau, kendskab til pædagogiske og didaktiske principper og erfaring med evaluering af undervisning.

§ 8. Styrelsen kan certificere en ansøger, der ikke har gennemført modul 1, jf. § 12, i det uddannelsesforløb, der er nævnt i §§ 12-15, hvis ansøgeren kan dokumentere at være i besiddelse af det kendskab og den forståelse for tilsynsopgavens varetagelse, der opnås gennem deltagelse i dette modul.

Stk. 2. Styrelsen kan certificere en ansøger, der ikke har gennemført modul 2, jf. § 13, modul 3, jf. § 14 eller modul 4, jf. § 15, i uddannelsesforløbet, hvis ansøgeren kan dokumentere på anden måde at have erhvervet de kompetencer og det kendskab til tilsynsopgavens varetagelse, som opnås gennem deltagelse i disse moduler.

Stk. 3. Ved vurderingen efter stk. 2 lægger styrelsen vægt på ansøgernes kendskab til og erfaring med evaluering af undervisning eller varetagelse af tilsynslignende opgaver.

§ 9. Indstillingen fra skoleforeningerne skal indeholde

1) dokumentation for ansøgerens faglige og pædagogiske forudsætninger for at kunne varetage et tilsyn med undervisningen på grundskoleniveau,

2) oplysning om hvorvidt ansøgeren behersker dansk i skrift og tale,

3) dokumentation for ansøgerens deltagelse i uddannelsesforløbet, jf. § 11, eller tidligere erhvervede kompetencer, der kan begrunde delvis fritagelse for deltagelse i uddannelsesforløbet, og

4) en samlet begrundet vurdering af om ansøgeren opfylder kravene til certificering.

Stk. 2. For ansøgere, som ønsker certificering til at føre tilsyn med tyske mindretalsskoler eller skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk, skal indstillingen indeholde dokumentation for ansøgerens sproglige forudsætninger herfor.

§ 10. Styrelsen fornyer efter indstilling fra skoleforeningerne en tilsynsførendes certificering, hvis den tilsynsførende har gennemført efteruddannelsesforløbet, jf. § 16.

Stk. 2. Fornyelse af certificering gælder for 5 år.

Opdateret 09.03.18

 

Simone Dalsgaard

Simone Dalsgaard

Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

3330 7927
6077 1719

Send sikker mail til Simone. Klik her.

 • Kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering
 • Projekter og analyser
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Forældre- og elevsager
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Konsulent

3330 7932
2276 6734

Send sikker mail til Thomas. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Tjenstlige sager
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Vedtægter
 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
 • Prøver og eksamen (grundskole)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Forsikringer